รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Frontier in Animal Biotechnology Workshop

19-23 สิงหาคม 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

1

นางวิไลภรณ์ สุทธานุรักษ์

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา .ในเมือง   

.เมือง .นครราชสีมา 30000

 

044-272939

 

044-272030

 

2

ผศ.ดร.สมพร  ดวนใหญ่

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี                       

.เมือง  .อุบลราชธานี 34000

 

045-262423

 

045-311472

SD@riubon.ac.th

3

นายสุระศาสตร์ สมสา

สวนสัตว์นครราชสีมา                                 

 .เมือง .นครราชสีมา

 

044-357355

 

044-357354

 

4

ผศ.ไพฑูรย์ เภสัชชา

สถาบันราชภัฎนครราชสีมา .ในเมือง   

.เมือง .นครราชสีมา 30000

.

044-276731

01-2647994

 

044-242617

paitoon5970@thaimail.com

5

ผศ.ดร.จรัส สว่างทัพ

สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์                          

.เมือง .บุรีรัมย์ 31000

 

044-617426

 

044-612958

 

6

ผศ.ดร.ดำรงกิตติชัยศรี

สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์                          

.เมือง .บุรีรัมย์ 31000

 

โทร.044-614647

 

 

7

นายคำรณ เดชมา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีษะเกษ  

.เมือง . ศรีษะเกษ 33000

045-631094

 

045-613438

kumdech@yahoo.com

8

นายบรรยง ศรีตะวัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น .ในเมือง           

.เมือง .ขอนแก่น 40002

 

 

 

 

bsritawan@yahoo.com

9

รศ.นสพ.ดร.พิสุทธิ์           มังกรกาญจน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

 

10

นางสาวปิยมาศ  การสมดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  .เมือง  .สกลนคร  47000

 

042-754176

 

042-754098

pkarn@csc.ku.ac.th

11

นายเกรียงศักดิ์  ทาศรีภู

โครงการการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีฯ              

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

02-2189739

 

 

12

ดร.สรรเพชญ  โสภณ

โครงการการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีฯ              

คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

02-2189739

 

ssunpetc@chula.ac.th

13

นพ.ชัชวาลย์   สุวิชาเชิดชู

กลุ่มงานสูตินารีเวชกรรม

รพ.มหาราชนครราชสีมา

 

01-8773241

 

 

14

นพ.จำรัส  สกุลไพศาล

กลุ่มงานสูตินารีเวชกรรม                   

รพ.มหาราชนครราชสีมา

 

01-5475232

 

 

15

นางสาวนิธิกานต์  อินทร

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ     413 .พหลโยธิน .คลองหนึ่ง

.คลองหลวง .ปทุมธานี  12140

 

02-5646700 ต่อ 9438

 

02-5646704

 

16

คุณวิศรา  ไชยสาลี

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  413 .พหลโยธิน .คลองหนึ่ง

.คลองหลวง .ปทุมธานี  12140

 

02-5646700 ต่อ 345

 

02-5646704

 

17

นางสาวปัญจรีย์  คุมพล

หจก.ไทยคลาสสิคโปรดักส์                  

555 หมู่ 1  .เจ็กปั้ง .ท้ายบ้าน             

.เมือง .สมุทรปราการ 10280

 

โทร.02-3892168-70

02-3872134

 

18

คุณรัญจวน  เฮงตระกูลสิน

หจก.ไทยคลาสสิคโปรดักส์                  

555 หมู่ 1  .เจ็กปั้ง .ท้ายบ้าน             

.เมือง .สมุทรปราการ 10280

 

โทร.02-3892168-70

 

02-3872134

 

19

คุณศยามล  โลห์สวัสดิ์กุล

ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา    วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

 

 

 

02-2437907

 

20

นางสาวภัทรา พลับเจริญสุข

หน่วยผู้มีบุตรยาก รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  กรุงเทพมหานคร

 

02-9269164

 

 

21

นางสาวลัดดาวัลย์  ลุนทา

หน่วยผู้มีบุตรยาก รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  กรุงเทพมหานคร

 

02-9269164

 

sloolr@hotmail.com

22

นายอุกฤษฐ์ สัตตานุสรณ์

แผนกชันสูตร รพ.โคราชเมโมเรียล

.เมือง .นครราชสีมา 30000

044-263777

 

 

23

นายมงคล เทพรัตน์

สถาบันราชภัฏสงขลา .เขารูปชัฎ

.เมือง .สงขลา

 

 

 

 

 

 

24

ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

 

 

25

ผศ.มารินา เกตุทัต คาร์นส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

 

 

26

ดร.วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ

สาขาวิชาชีววิทยา  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

 

 

27

ดร.มณฑารพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

 

 

28

ผศ.น.สพ.มงคล โปร่งเจริญ

ภาควิชาสูติศาสตร์และศัลยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

 

 

29

นาย ชุติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

 

 

30

น.ส.จันทร์เจ้า

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

 

 

31

น.ส.สุจิตรา หมื่นไธสง

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

 

 

32

น.ส.ทัศนีย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

 

 

33

นายวาที

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ.เมือง จ.นครราชสีมา