ข้อมูล เกษตร ที่ตนเองเก็บไว้
นำเสนอตัวเอง
ผู้เข้าอบรมการใช้เครื่องในการสร้าง Web site 10-15 พค.2547
ชื่อ : สุรชัย          ศิริพัฒน์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)
ภาควิชาเคมี             คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ประจำเครื่องมือ GC /LC/ MS และวิเคราะห์สารตัวอย่าง ให้กับนักศึกษา

E-mail :surachai.si@chula.ac.th
Thu, July 1, 2004 14:55