การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment, EIA)

28/6/43


คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้น


ตารางเนื้อหาภายใน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA)

ความหมายของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ความเป็นมาของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประเภทและขนาดของกิจกรรมที่ต้องทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างประเภทและขนาดของกิจกรรมที่ต้องทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การกำหนดประเภทและขนาดของกิจกรรมที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม

ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบหลักที่ใช้ในการพิจจารณาก่อนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปแบบและวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้ในประเทศไทย

ขั้นตอนการกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการกำหนดมาตรการติดตามตรวจจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้มีสิทธิ์ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างขั้นตอนการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง: Dr. Thavivongse Sriburi

อีเมล์: sthavivo@chula.ac.th

โฮมเพจ: http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~sthavivo


Copyright 2000 by Thavivongse Sriburi, All Rights Reserved
© 2000, Thavivongse Sriburi
Created by Nuvo Dynamic Co. Ltd.
Tel. 02-2188137