สารบัญ

 1. พื้นฐานสำหรับวิชาฟิสิกส์ของแข็ง                                                          
  1.1  ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ของแข็ง                                                              
  1.2  ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกชนิดของของแข็ง                                           
  1.2.1 การจำแนกวัสดุโดยโครงสร้างอะตอม                                      
  1.2.2 การจำแนกวัสดุโดยสมบัติทางไฟฟ้าและความร้อน                 
  1.2.3 การจำแนกวัสดุโดยสมบัติทางแม่เหล็ก                                    
  1.2.4 การจำแนกวัสดุโดยสมบัติอื่น                                                   
  1.3  ความรู้ทางเรขาคณิตและสมมาตร                                                           
  1.3.1 สมาชิกพื้นฐานของวิชาเรขาคณิต                                             
  1.3.2 สมมาตรพื้นฐาน                                                                        
  1.3.3 ชิ้นประกอบและการดำเนินการสมมาตร
  1.3.4 สมมาตรอื่น
  1.4  ความรู้ทางกลศาสตร์นิวตัน                                                                     
  1.5  ความรู้ทางกลศาสตร์ควอนตัม                                                                
  1.5.1 แนวคิดเรื่องควอนตัม
  1.5.2 การบอกสภาวะในกลศาสตร์ควอนตัม                                     
  1.5.3 การบอกกิริยาในกลศาสตร์ควอนตัม                                        
  1.5.4 สัจพจน์ในกลศาสตร์ควอนตัม
  1.5.5 หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก
  1.6  ความรู้ด้านวิธีการกึ่งดั้งเดิม                                                                     
  1.6.1 วิธีการกึ่งดั้งเดิมของโบห์รและซอมเมอร์เฟลด์
  1.6.2 ปริภูมิของเฟส
  1.6.3 ตัวอย่างปริภูมิเฟส                                                                     
  1.6.4  การควอนไตซ์ด้วยวิธีการ WKB                                                           
  1.6.5 กฎการควอนไตซ์โบห์รซอมเมอร์เฟลด์แบบทั่วไป

 2. ปัญหาพื้นฐานด้านฟิสิกส์ของอะตอม                                         
  2.1  อะตอมไฮโดรเจน                                                                                     
  2.2  อนุภาคในศักย์สู่ศูนย์กลาง                                                                       
  2.2.1 อนุภาคในบ่อศักย์สามมิติ                                                          
  2.2.2 อนุภาคในบ่อศักย์ที่มีสมมาตรทรงกลม                                     
  2.2.3 การควอนไตซ์ของโมเมนตัมเชิงมุม                                          
  2.2.4 พลังงานศักย์ยังผล                                                                     
  2.2.5 ฟังก์ชันคลื่นในส่วนที่ขึ้นกับรัศมี                                             
  2.3  ฟังก์ชันคลื่นของอะตอมไฮโดรเจน                                                          
  2.4  การหาระดับพลังงานของอะตอม                                                            

 3. บทที่ 3  การหาพลังงานของอะตอมในอนุกรมอัลคาไล                                    
  3.1  วิธีการทางกลศาสตร์ควอนตัม                                                                
  3.2   วิธีการกึ่งดั้งเดิม                                                                                       

  3.3 การสร้างศักย์ยังผลของอะตอมอัลคาไล                                                   
  3.4 การทดสอบพลังงานศักย์โดยวิธีการทางควอนตัม                                    
  3.5  การทดสอบพลังงานศักย์โดยวิธีการกึ่งดั้งเดิม                                      
  3.6  วิธีการควอนตัมดีเฟคต์                                                                           

 4. การหาพลังงานของโลหะอัลคาไล                                                           4.1 โครงสร้างแถบพลังงานโดยสังเขป                                                          
  4.1.1  แบบจำลองโครนิก-เพนนี
  4.1.2  การเขียนแถบพลังงาน
  4.1.3  มวลยังผลของอิเล็กตรอน
  4.1.4 วิธีการหาโครงสร้างพลังงานของผลึก                                      
  4.2  วิธีเซลลูลาร์                                                                                             
  4.3  วิธีการหาพลังงานต่ำสุดสำหรับโลหะอัลคาไล                                         
  4.3.1 วิธีการเซลลูลาร์สำหรับโลหะโซเดียม                                      
  4.3.2  การหาระดับพลังงานสำหรับโลหะอัลคาไลอื่น

 5. ระบบไร้ระเบียบ                                                                       
  5.1  ความไร้ระเบียบ                                                                                       
  5.2  สสารที่ไร้ระเบียบ                                                                                    
  5.2.1  ของเหลว
  5.2.2  วัสดุอสัญฐาน
  5.2.3  วัสดุคอมโพสิท
  5.2.4  ผลึกควอไซ
  5.3  ลักษณะเฉพาะของระบบไร้ระเบียบ                                                         
  5.3.1  เอนโทรปีของระบบ                                                               
  5.3.2  ส่วนของการอัดตัว
  5.3.3  รูปหลายเหลี่ยมโวโรนอย                                                         
  5.3.4 ฟังก์ชันการกระจาย                                                                   
  5.3.5 ปัจจัยโครงสร้าง
  5.4  วัสดุที่มีความไร้ระเบียบบางส่วน                                                            
  5.4.1 สารกึ่งตัวนำที่ถูกโดป                                                               
  5.4.2 วัสดุอสัณฐาน                                                                            
  5.4.3 ซิลิกอนรูพรุน
  5.5  แถบหางพลังงาน                                                                                    
  5.5.1 แบบจำลอง                                                                                
  5.5.2.  ทฤษฎีกึ่งดั้งเดิมของเคน
  5.5. 3  ทฤษฎีของฮัลเพอรินกับแลกซ์                                                
  5.5.4 วิธีการของสายคณิตและคณะ                                                   
  5.5.5 การกำบัง                                                                                              
  5.5.6 ข้อเด่นข้อด้อยของทฤษฎีแถบหางพลังงาน                              

 6.  อันตรกิริยาระหว่างแสงกับสสาร                                                 
  6.1 แนวคิดพื้นฐานของการตอบสนองทางแสง                                             
  6.2 ทฤษฎีการดูดกลืนแสงแบบมหภาค                                                          
  6.3 ทฤษฎีการดูดกลืนแสงแบบจุลภาค                                                                       
  6.4  คุณสมบัติด้านแสงของระบบไร้ระเบียบ                                                  
  6.4.1 การเปลี่ยนสภาวะของอิเล็กตรอนในผลึกสมบูรณ์                    
  6.4.2 ความหนาแน่นของสภาวะร่วมทางแสง                                    
  6.5  การดูดกลืนแสงของ GaAs ชนิดที่ถูกโดปอย่างหนัก                               
  6.5.1 ความหนาแน่นของสภาวะ                                                        
  6.5.2 ความยาวกำบัง                                                                          
  6.5.3  เมทริกซ์ของการเปลี่ยนสภาวะ                                                
  6.5.4 การเปลี่ยนแปลงช่องว่างพลังงาน                                             
  6.5.5 การดูดกลืนแสง                                                                        
  6.6  บทส่งท้าย                                                                                                           

ภาคผนวก ก  การอินทิเกรตของซอมเมอร์เฟลด์                                                
บรรณานุกรม                                                                                                                    
ดัชนีคำสำคัญ