รางวัลที่ได้รับ

  • 1996-2001, Hitachi Scholarship Award for Ph.D. study
  • 2005, รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นจาก สกว.
  • 2006-2008, Postdoctoral Fellowship จาก The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
  • 2009, Best paper award จากการประชุมวิชาการ MHS2009
  • 2011 รางวัล Nanobiotechnology Premium จาก The Institution of Engineering and Technology, IET (GB)
  • 2011 รางวัล Book of the year award จาก The Institution of Engineering and Technology Japan (IEEJ)
top