Office  of  Human  Resources Management

นโยบายคุณภาพของสำนัก
"สบม.มุ่งมั่น ร่วมกันพัฒนา   สนับสนุนปรัชญา   ชาวจุฬาพอใจ"
ปรัชญา/ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของสำนัก

ปรัชญา/ปณิธาน

สำนักมุ่งมั่นในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  วัตถุประสงค์ ตามนโยบายคุณภาพของสำนัก

มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ   ทั้งบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในสำนักได้พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพ  ความสามารถของตนเอง

สนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการ  ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในสำนักได้เรียนรู้วิธีการทำงานเป็นหมู่คณะ (Team Work) อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้มีการกำหนดและทบทวนเป้าหมายของการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ

ให้การสนับสนุนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองนโยบาย  ปรัชญา/ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย