เอกสารประกอบการสอน

วิชา 2304101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (ชีวภาพ)

ภาควิชา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2552

ครึ่งแรกของภาคการศึกษา

ครึ่งหลังของภาคการศึกษา