รศ. ดร . พนา ทองมีอาคม
(Pana Thongmeearkom)
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

1.2 ตำแหน่งบริหาร กรรมการบริหารหลักสูตรหมาบัณฑิตสาขาวิชาโฆษณา

1.3 การศึกษา

1.4 วุฒิบัตร/กิติบัตรอื่นๆ

1.5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

1.5 สาขาความสนใจ

1.6 สาขาความเชี่ยวชาญ

1.7 สมาชิกของสมาคมวิชาการ/ วิชาชีพ

2. งานสอน

2.1 วิชาปริญญาตรี

2.2 วิชาปริญญาโท

2.2.1 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

2.2.2 ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ

2.3 วิชาปริญญาเอก

2.3.1 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

3. ผลงานทางวิชาการ

3.1งานวิจัย

3.2 หนังสือ/ ตำรา

3.3 บทความ

พัฒนาการการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะประโยชน์ในประเทศไทยในอนาคต เอกสารประกอบการสัมมนาของกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 28-29 มิ. ย. 2544

อนาคตของเคเบิลทีวีอยู่ที่ประโยชน์ที่ให้แก่ชุมชน บทความนำเสนอในงานสัมมนาของกรมประชาสัมพันธ์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 2545

กสช.: หลักการขององค์กรอิสระและมุมมองปัญหาเชิงนโยบาย วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ( ม. ค.- มี. ค.) 2545

เคเบิลทีวีไทย … วิกฤติหรือโอกาส ? วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ( เม. ย. – มิ. ย.) 2544

การควบคุมโฆษณา มุมมองหนึ่งของนักวิชาการ บทความนำเสนอในงานสัมมนาของ สคบ . โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ 15 ม. ค. 2546

มุมการมองปัญหาของสำนักประจักษ์นิยมและสำนักวิพากษ์ : ข้อแย้งจากต่างมุม วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 ( ต. ค. – ธ. ค.) 2545

4. งานบริการวิชาการ

5. ประสบการณ์งานวิชาชีพ

6. งานบริหารในอดีต

7. งานเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต

8. การเข้าร่วมประชุม/ สัมมนา/ อบรมต่างๆ

9. งานอื่นๆ

10. ที่พัก

88 หมู่ 5 ซอยสุขสวัสดิ์ 30
ถนน สุขสวัสดิ์
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กทม. 10140

 

_________________________
(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 4 ส.ค. 2548)