นางสาวสาวิตรี ประถมตรึก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) ระดับ 3

สังกัด : งานบริหารและธุรการ (หน่วยการเจ้าหน้าที่)

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่รับผิดชอบ : รวบรวมวันลา SAP, บุคลากรไปต่างประเทศ ฯลฯ

home