ปี 2542-2544

ปริญญาตรี (บริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันราชภัฏพระนคร

ปี 2540-2542

ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาเทคนิคดอนเมือง

ปี 2538-2540 ปวช. (พาณิชยการ) วิทยาลัยพาณิชยการพิษณุโลก

home