เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์


  

สัปดาห๋ที่

    

เอกสารอ่านประกอบ

ภูมิอากาศและบรรยากาศ

 

1

งบดุลพลังงาน กาซ และชั้นบรรยากาศ

 1

2

การหมุนเวียนของกระแสลม

2

3

การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ

3

อุทกวิทยา

4

ความสัมพันธ์ระหว่างฝนกับน้ำท่า

4

5

น้ำใต้ดิน

5

6

ความชื้นในดินและงบดุลน้ำ

6

7

อุทกภัย การตอบสนองของมนุษย์

7

8

สอบกลางภาค

8

9

โครงสร้างทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศ

9

ธรณีสัณฐานวิทยา

10

ธรณีสัณฐานของลุ่มน้ำ

10

11

มหาสมุทรและชายฝั่ง

11

12

การพังทลายของดินและการอนุรักษ์

12

ระบบนิเวศ

 

13

ดินและพืช

13

14

ระบบนิเวศ

14

15

ความหลากหลายทางชีวภาพ

15

16

สอบปลายภาค

16