การวัดผลการเรียน

 

เกณฑ์การให้คะแนน

90+ = A

85-89.9 = B+

75-84.9 = B

70-74.9 = C+

60.69.9 = C

55-59.9 = D+

50-54.9 = D