2511-2513 มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียน แสนยานุกรวิทยา
2514-2516 มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกพณิชยการ วิชาเอก ธุรกิจการขาย
2538 สำเร็จการศึกษา นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช