ชื่อ-นามสกุล นางสาวศรีธนา ทองค้า (ป้อม) ศรีธนา
เกิด 24 กันยายน 2497
การศึกษา

สำเร็จการศึกษา นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.)
จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่อยู่ปัจจุบัน 34/172 หมู่ 9 หมู่บ้านวังทอง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
สถานที่ทำงาน

หน่วยการประชุมและการประชาสัมพันธ์
งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 5