โครงการการประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
: หลักสูตรและการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2545
โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่


-----------------------------------

หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อย กว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้รับการตอบสนองอย่าง เป็นรูปธรรม คือ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนด อย่างชัดเจนถึงความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องคำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำรายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณะชนเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมิน คุณภาพภายนอกนอกจากนั้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งที่ วก1166/2544 ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แทนหลักสูตรระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทุกฉบับ ที่กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้ใช้ ไว้ก่อน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 โดยกำหนดเงื่อนไขเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไปและจะ ครบทุกชั้นเรียน ในปีการศึกษา 2548 ทั้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีผลกระทบต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ ครู อาจารย์และผู้บริหารในทุกระดับสาขาวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครู อาจารย์ที่สอน กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดีซึ่งจะมีผลโดยตรง ต่อผู้เรียนในทุกระดับที่จำเป็นต้องเป็นไปตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพดังนั้น เนื่องในโอกาสที่จะมีการจัดการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย ในฐานะสมาคมวิชาชีพ จึงได้จัดให้มีการ ประชุมวิชาการแห่งชาติขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู อาจารย์ ที่สอนวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ใน สถานศึกษาทุกระดับต่อไป
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อเป็นการประชุมวิชาการแห่งชาติ ของสมาชิกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย และครู อาจารย์ นักการศึกษา
  ผู้บริหาร
   2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   3. เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นักสุขศึกษา นักพลศึกษา นักนันทนาการและผู้สนับสนุนกีฬาดีเด่นทั้งทางด้านนโยบาย 
  การปฏิบัติและผู้สนับสนุนกิจการของสมาคม

วัน/เวลา/สถานที่
ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2545 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
													

	

คณะกรรมการอำนวยการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม ประธาน 2. นายทินกร นำบุญจิตต์ รองประธาน 3. รองศาสตราจารย์วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ กรรมการ 4. อาจารย์ ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์ กรรมการ 5. รองศาสตราจารย์วิสูตร กองจินดา กรรมการ 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร กรรมการ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ มีสิน กรรมการ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์ กรรมการ 9. รองศาสตราจารย์อุดร รัตนภักดิ์ กรรมการ 10.นายมนตรี ไชยพันธุ์ กรรมการ 11. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการ 12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยรัตน์ รุจิพงศ์ กรรมการ 13.นายเลอภพ โสรัตน์ กรรมการ 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล กรรมการและเลขานุการ 15.อาจารย์สุธนะ ติงศภัทิย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กำหนดการ
การประชุมวิชาการเเห่งชาติสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
: หลักสูตรและการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2545 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
9 ธันวาคม 2545 
 	8.00 - 9.00 น. ลงทะเบียน
	9.00 - 9.15 น.พิธีเปิดการประชุมวิชาการ		
		-นายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน
		-ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร)
		-ประธานพิธีเปิดการประชุม	
	09.15 - 09.45 น.พิธีประกาศเกียรติคุณ นักสุขศึกษา นักพลศึกษา และนักนันทนาการ ดีเด่น 
		ผู้สนับสนุนกีฬาดีเด่น ผู้สนับสนุนกิจการสมาคมฯ 
		ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์อุดร รัตนภักดิ์	
	09.45 - 10.30 น.การบรรยายพิเศษ " นโยบายการศึกษาชาติของรัฐบาล "
		  โดยนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)	
	10.30 - 10.45 น.พักอาหารว่าง - เครื่องดื่ม	
	10.45 - 12.00 น.การบรรยาย "การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542"    
		โดย คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา(สปศ.) คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
		ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์วาสนา คุณาอภิสิทธิ์	
	12.00 - 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน  	
	13.00 - 14.30 น.การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา		
		โดย -ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.)
		    (ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์)	
 		    -ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประเมินภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษา
		    (รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ)
		    -ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินภายนอกแล้ว
		ผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
	14.30 - 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
	14.45 - 16.00 น.การประชุมสมาชิกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
	

10 ธันวาคม 2545 	

	8.00 - 9.00 น. ลงทะเบียน	
	9.00 - 10.30 น. การจัดทำสาระหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษาในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ		
		  โดย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ 
		  รองศาสตราจารย์ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์		    
		  อาจารย์โรงเรียนนำร่อง การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน		  
		 ผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์ 	
	10.30 - 10.45 น. พักอาหารว่างและเครื่องดื่ม 	
	10.45 - 12.00 น. การวัดและประเมิลผลการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา		
		  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทพวาณี หอมสนิท			
		     รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี บุญชัย		
		ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตร์จารย์ อุดร รัตนภักดิ์	
	12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน	
	13.00 - 14.30 น. การเสนอผลงานวิจัย/ นวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษา (ห้องละ 3 - 4ราย)		
		  ห้องที่ 1 นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา		
		    1.1 เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 			
		    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล 	   	
		  ห้องที่ 2 ผลงานวิจัยทางด้านพลศึกษา		 
		  ห้องที่ 3 ผลงานวิจัยทางด้านสุขศึกษา		 
		  ห้องที่ 4 ผลงานวิจัยทางด้านนันทนาการ	
	14.30 - 14.45 น. พัก อาหารว่างและเครื่องดื่ม	
	14.45 - 16.00 น. การจัดทำผลงานเสนอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ		  
		  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต			
		 ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์วิสูตร กองจินดา


วันที่ 11 ธันวาคม 2545	

	8.00 - 9.00 น. ลงทะเบียน	
	9.00 - 10.30 น. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในสถานศึกษา												
		  โดย ครูต้นแบบกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ										
		  ผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยรัตน์ รุจิพงศ์	
	10.30 - 10.45 น. พัก อาหารว่างและเครื่องดื่ม	
	10.45 - 12.00 น. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับการพัฒนากีฬาชาติ												
		  โดย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร การกีฬาแห่งประเทศไทย														
		  (นายมนตรี ไชยพันธุ์)	
	12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน	
	13.00 - 14.30 น. การอภิปรายทั่วไปของผู้เข้าประชุม										
		  ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์วาสนา คุณาอภิสิทธิ์	
	14.30 - 14.45 น. พัก อาหารว่างและเครื่องดื่ม	
	14.45 - 15.30 น. พิธีมอบทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่ขาดแคลน 20 ทุน										
		  พิธีมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนสอนเด็กพิการ										
		  พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าประชุมวิชาการ										
		  ผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ มีสิน	
	15.30 - 16.00 น. พิธีปิดการประชุมวิชาการ											
		  โดย นายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย 
		     (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม)
 ---------------------------------------------

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย(คลิก)
เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : หลักสูตรและการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2545 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

แบบจองห้องพักโรงแรม(คลิก) ( ต้องจองภายใน 15 พฤษจิกายน 45 )

แบบแสดงความจำนงเสนอผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย หรือนวัตกรรมทางพลศึกษาหรือสุขศึกษาการประชุมวิชาการแห่งชาติสมาคมสุขศึกษาพลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย(คลิก)
เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544: หลักสูตรและการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2545 โรงแรมเชียงใหม่ถูคํา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่