ชื่อ นามสกุล วันที่ เดือน พ.ศ. 2545

ตําเเหน่งทางวิชาการ ตําเเหน่งทางบริหาร ตําเเหน่งอื่นๆ

สังกัดหน่วยงาน

สถานที่ตั้ง ถนน แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ มือถือ

E-mail

สถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมฯ (ตลอดชีพ/รายปี/ยังไม่เป็น)

ขอสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติดังกล่าว โดยได้ส่งใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

โดยทาง เงินสด
            ธนาณัติ ปณ เลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ. 2545
         (สั่งจ่ายนายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย)
            โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) สาขามาบุญครอง
         ชื่อบัญชี สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
         บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 043-258683-2 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2545
         พร้อมนี้ได้แนบสำเนาสลิปธนาคารมาด้วยแล้ว