ถนอม  ท้าวศรีสกุล

การศึกษา

ประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6                                                        โรงเรียนวัดดงน้อย            จังหวัดลพบุรี

มัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3                                                          โรงเรียนพระนารายณ์         จังหวัดลพบุรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)      สาขาการบัญชี             วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี        จังหวัดลพบุรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   สาขาการบัญชี         วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี        จังหวัดลพบุรี

ศิลปศาสตร์บัณฑิต  (ปริญญาตรี)    สาขาบัญชี                 สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา   กรุงเทพฯ                                                             

Link to BTS