งานสอน

วิชาที่ 1 organometallic chemistry

วิชาที่ 2 General chemistry

วิชาที่ 3 Applied Inorganic Chemistry