ตารางข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง ของหน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง