หน้าที่สำคัญของระบบทางเดินหายใจส่วนต้น

1.เป็นส่วนนำอากาศ
2. การหมุนเวียนอากาศ
3. อุ่นอากาศที่เข้ามา
4. รับกลิ่น
5. กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่ปนเปื้อนเข้ามากับอากาศ
6. ปรับความชื้นของอากาศ
 

Upper Respiratory system

Nose
Nostrils , Nares
Nasal cavity
Paranasal sinuses
Nasopharynx
Larynx
Hyoid apparatus

*Respiratory System* *Upper Respiratory System* *Lower Respiratory System*
*Nose* *nostrils* *nasal cavity* *sinus* *nasopharynx* *larynx*