ชื่อวิชา เภสัชเวท 3

รหัสวิชา 760304

จำนวนหน่วยกิต 3

- บรรยาย 2

- ปฏิบัติการ 1

วิชาที่ต้องเรียนก่อน เภสัชเวท 2

ลักษณะรายวิชา

ศึกษาสมุนไพรที่ได้จากพืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ สารสำคัญ คุณสมบัติทางเคมี และ กายภาพของสาร การสกัด แยกสาร และ การตรวจสอบเบื้องต้น ฤทธิ์ หรือ ประโยชน์ทางยา การจัดกลุ่มของสารสำคัญจำพวก อัลคาลอยด์ชนิดต่าง ๆ กรดอินทรีย์ ไลปิด เอ็นซายม์ โปรตีน สารประกอบเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ชีวสังเคราะห์ การเตรียมยากึ่งสังเคราะห์จากสารประกอบธรรมชาติ

ความมุ่งหมาย

ให้นิสิตมีความรู้ เรื่องสมุนไพร ทางด้านกายภาพ สรรพคุณ รวมทั้งคุณสมบัติของ สารสำคัญที่มีอยู่ในสมุนไพร ทั้งใน และนอกเภสัชตำรับ

 

ชื่อวิชา เภสัชเวท 4

รหัสวิชา 760400

จำนวนหน่วยกิต 3

- บรรยาย 2

- ปฏิบัติการ 1

วิชาที่ต้องเรียนก่อน เภสัชเวท 3

ลักษณะรายวิชา

ศึกษาการจัดทำมาตรฐานสมุนไพร ตั้งแต่ การจัดหา การเก็บ การจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งการวิเคราะห์ ปริมาณ และ คุณภาพ

ศึกษาการประยุกต์ใช้ ของยาพื้นบ้าน

ความมุ่งหมาย

ให้นิสิตได้รู้จัก เกณฑ์การทำมาตรฐานยาสมุนไพร และมีความรู้ทางสมุนไพร เพื่อไปประยุกต์ใช้ได้ โดยเรียนรู้ถึงประโยชน์ โทษ และการเตรียมยาพื้นบ้าน