logos.gif (7470 bytes)วิชาสหสาขาศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท

rural4.gif (12907 bytes)

ประมวลวิชา

1. ชื่อวิชา      สหสาขาศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท

2. รหัสวิชา    0201232

3. จำนวนหน่วยกิต     3(2-3-4)

4. คณะ/ภาควิชา โครงการศึกษาทั่วไป

5. ภาคการศึกษา ปลาย

6. ผู้สอน กดดูรายขื่อได้ที่นี่

7. เงื่อนไขรายวิชา ----

8. สถานภาพของวิชา วิชาเลือก

9. วิชาระดับ ปริญญาตรี

10. วันที่สอน พุธ 13.00-15.00 ณ. ห้อง 504 อาคารบรมราชกุมารี

11.ปฎิบัติการภาคสนาม

12. ค่าใช้จ่ายในการออกภาคสนาม 500 บาท ต่อคน

13. เนื้อหารายวิชา

    องค์รวมของการพัฒนาชนบททั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและอนามัยชุมชน การศึกษาภาคสนาม เน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎี ทักษะ การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การทำงานร่วมกันและความเป็นผู้นำ

14.วัตุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.) อธิบายหลักการ ขั้นตอน กระบวนการศึกษาชุมชนชนบท

2.) ประยุกต์และผสมผสานความรู้จากสาขาในการศึกษาสภาพชนบท

3.)แสดงบทบาทของความเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสม

4.)วิเคราะห์องค์ประกอบที่จะทำให้การทำงานในชนบทประสบความสำเร็จ

15. เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์ กดดูตารางสอน

16. วิธีการจัดการเรียนการสอน

เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม การบรรยาย และ อภิปราย

17. สื่อการสอน

สไลด์ แผ่นใส

18. การวัดผล

การเข้าชั้นเรียนและปฏิบัติการในชั้น 20 %

สอบข้อเขียน 30 %

การจัดทำรายงานปฏิบัตืการภาคสนาม 50 %

?