logos.gif (7470 bytes)วิชาสหสาขาศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท

rural4.gif (12907 bytes)

2. ขั้นตอนและวิธีการ

ขั้นตอนที่ 1 สำรวจสภาพชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึก 1. การหาข้อมูลตามความรู้พื้นฐานที่นิสิตมี โดยวิธีการกึ่งสัมภาษณ์ กึ่งสนทนา สังเกต จัดกลุ่มสนทนา จับประเด็น

2. การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์กับชุมชน

วิธีการ

1. นิสิตต้องใช้เวลา 1 วันแรก ทำการพูดคุย สังเกตหรือศึกษาเอกสารกับ บุคคลต่าง ๆ ในชุมชนในเรื่องต่าง ๆ ตามที่นิสิตสนใจ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานจากศาสตร์ต่าง ๆ ที่นิสิตเรียนรู้มา

2. นิสิตทำการบันทึกในแบบรายงาน 1 (แบบรายงานส่วนบุคคล)

ขั้นตอนที่ 2 ระบุปัญหาศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึก 1. การใช้ทัศนะ เกณฑ์ในการมองปัญหา

2. การใช้เกณฑ์ในการตัดเลือกปัญหา

3. การประชุมระดมพลังสมองและการอภิปราย

4. การทำงานกลุ่ม

วิธีการ (ประชุมกลุ่มย่อย)

1. สมาชิกนำข้อมูลเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความเห็นกันในกลุ่ม

2. รวบรวมเรื่องที่สมาชิกกลุ่มนำเสนอทั้งหมดให้เป็นระบบข้อมูลของกลุ่ม

3. ตั้งเกณฑ์ในการเลือกเรื่องที่จะศึกษา (ระดมพลังสมอง และอภิปราย)

4. จัดลำดับเรื่องตามเกณฑ์ที่วางไว้ (อภิปราย)

5. เลือกเรื่องที่จะศึกษา ตั้งสมมติฐาน (สรุป)

6. ตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษา (ระดัมพลังสมองและอภิปราย)

7. กำหนดวิธีการเก็บข้อมูล รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา (ระดมพลังสมองและอภิปราย)

8. รายงานตามแบบรายงาน 2 ติดที่บอร์ด

ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูล (วิธีการลงชุมชน)

ขึ้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล (ประชุมกลุ่ม)

ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลและสรุปในที่ประชุมใหญ่