[ English version ]    [ Download Full CV. ]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ    อยู่เมือง
สถานที่ทำงาน :


ประวัติการศึกษา :

  2544 - ปัจจุบัน กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา
(ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและภูมิสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2526 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2523 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการรับราชการ :

  - ได้รับการบรรจุในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 3 ประจำภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
  - ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2529
  - ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งงานบริหารภายในมหาวิทยาลัย :

  ก.ย. 2542 - พ.ค. 2544 รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เม.ย. 2540 - ส.ค. 2542 รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538 รองผู้อำนวยการสำนักกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2539 หัวหน้ากิจกรรมนิสิตฝ่ายกีฬา/ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพัฒนากีฬาชาติ
ฝ่ายกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งกรรมการบริหาร (ที่สำคัญ) ภายนอกมหาวิทยาลัย :

  29 ม.ค. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี)
  24 ก.ย. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี)
  20 ส.ค. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
(สภาวิจัยแห่งชาติ)
  15 ก.พ. 2546 - ปัจจุบัน อนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทอุดมศึกษา
(แต่งตั้งโดยประธานกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย)
  พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
  พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม

รายวิชาที่สอนในหลายหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       หลักสูตรปริญญาตรีธรณีวิทยา/ปริญญาโทธรณีวิทยา/ปริญญาโทสาขาโลกศาสตร์:
  ตะกอนวิทยา (Sedimentology) ตะกอนวิทยาขั้นสูง
(Advanced Sedimentology)
  Terrigenous Clastic Deposits คณิตธรณีวิทยา (Mathematic Geology)
  การวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา
(Geodata Analysis)
สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับธรณีศาสตร์
(GIS for Earth Sciences)
  โลกศาสตร์สภาวะแวดล้อม (Environmental Earth Sciences)
  Environmental Database and Information Systems :
(ของหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

งานวิจัยและที่ปรึกษาที่สำคัญในอดีต และปัจจุบัน

  [ ปัจจุบัน]

หัวหน้าศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  [ ปัจจุบัน]

โครงการการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลสำรวจระยะไกลเพื่อการประเมินความเสี่ยงจากการเกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลัน : กรณีศึกษาในลุ่มน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

  [ ปัจจุบัน]

โครงการการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลสำรวจระยะไกลเพื่อการประเมินความเสี่ยงจากน้ำท่วมในประเทศไทย : กรณีศึกษาในลุ่มแม่น้ำป่าสัก

  [ ปัจจุบัน]

หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีศึกษา : ในเขตพื้นที่สูง บริเวณอำเภอเขาค้อ และอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (งานวิจัยให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี กันยายน พ.ศ.2545 - พฤษภาคม พ.ศ.2546)

  [ ปัจจุบัน]

หัวหน้าโครงการโครงการศึกษาวิจัยการจัดทำดัชนีชี้วัดและสำรวจความ คิดเห็นเชิงพื้นที่ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ (งานวิจัย/ บริการวิชาการให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มกราคม พ.ศ. 2546 - มิถุนายน พ.ศ. 2546)

  [ ปัจจุบัน]

หัวหน้าโครงการ การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการบริหาร พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสัก (งานวิจัยให้กับทบวงมหาวิทยาลัย กันยายน พ.ศ.2545 - กันยายน พ.ศ.2546)

  -

หัวหน้าโครงการการศึกษาสถานภาพและแนวทางในการใช้ประโยชน์ข้อมูลทรัพยากรที่ดินของหน่วยงานภาครัฐ (งานวิจัยให้กับ สกว. ตุลาคม พ.ศ.2545 - มีนาคม พ.ศ.2546)

  -

หัวหน้าโครงการจัดทำระบบข้อมูล (ภูมิสารสนเทศ) เพื่อใช้ประกอบในการปรับปรุงบทบาทภารกิจ การบริหารงานภาครัฐ ( งานวิจัยและที่ปรึกษาให้กับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พฤศจิกายน พ.ศ .2544 - เมษายน พ.ศ. 2545)

  -

หัวหน้าโครงการศึกษาประเมินความสามารถในการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและข้อเสนอแนะ (งานวิจัยและที่ปรึกษาให้กับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กันยายน พ.ศ. 2544 - เมษายน พ.ศ. 2545)

  -

หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ให้กับ สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย (งานวิจัยและที่ปรึกษา ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีนาคม พ.ศ. 2544 - มิถุนายน พ.ศ. 2544)

  -

หัวหน้าโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ในการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในกรุงเทพมหานคร:การจัดทำระบบ จัดการข้อมูลและช่วยงานวางแผนด้านการศึกษา (งานวิจัยและที่ปรึกษา ให้กับ กรุงเทพมหานคร กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 - กรกฎาคม พ.ศ.2544)

  -

หัวหน้าโครง การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ในการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในกรุงเทพมหานคร : การจัดทำระบบ จัดการข้อมูล และช่วยงานวางแผนด้านอนามัย (งานวิจัยและที่ปรึกษาให้กับ กรุงเทพมหานคร มกราคม พ.ศ.2544 - มิถุนายน พ.ศ.2544)

  -

หัวหน้าโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในกรุงเทพมหานคร (BMA Strategic Plan) : การจัดทำระบบชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) มาตราส่วนกลางและเล็ก (งานวิจัยและที่ปรึกษาให้กับ กรุงเทพมหานคร กันยายน พ.ศ.2543 - มกราคม พ.ศ.2544)

  -

นักวิจัยโครงการปรับบทบาท ภารกิจ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (งานวิจัยและที่ปรึกษาให้กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 - กรกฏาคม พ.ศ. 2544)

  -

หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานฐานข้อมูลสถาบันพระปกเกล้า (งานวิจัยและที่ปรึกษาให้กับ สถาบันพระปกเกล้า กันยายน พ.ศ. 2542 - สิงหาคม พ.ศ. 2544)

  -

หัวหน้าโครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการจัดเก็บข้อมูลในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
(งานวิจัยและที่ปรึกษาให้กับกรุงเทพมหานคร กันยายน พ.ศ. 2542 - พฤษภาคม พ.ศ. 2543)

  -

นักวิจัยโครงการการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และฟื้น-ฟูเขานางพันธุรัต (เข้าเจ้าลายใหญ่) อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี (งานวิจัยและที่ปรึกษา ให้กับ กรมทรัพยากรธรณี กันยายน พ.ศ. 2542 - ธันวาคม พ.ศ. 2542)

  -

หัวหน้าโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (งานวิจัยและที่ปรึกษา ให้กับ กรมทรัพยากรธรณี, สิงหาคม พ.ศ. 2541 - กันยายน พ.ศ. 2542)

  -

หัวหน้าโครงการ "โครงการวางระบบการบริหารราชการ และการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)" (งานวิจัยและที่ปรึกษาให้กับ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, เมษายน 2541 - กันยายน พ.ศ. 2542)

  -

หัวหน้าโครงการ "การจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้กับกรุงเทพมหานคร (งานวิจัยและที่ปรึกษาให้กับ กรุงเทพมหานคร, พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 - ธันวาคม พ.ศ. 2541)