Econ 2943410

ทฤษฎีการใช้จ่ายของภาครัฐ

ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เนื้อหารายวิชา
ทฤษฎีว่าด้วยบทบาทและโครงสร้างภาครัฐ ทฤษฎีทางเลือกของสาธารณะ ทฤษฎีสินค้า
สาธารณะและผลกระทบภายนอก การวิเคราะห์การใช้จ่ายของภาครัฐ บทบาทและผลกระทบของรายจ่าย
ประเภทต่างๆ ของรัฐและการคลังต่างระดับ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้จากการลงทุนภาครัฐ

Economic theories regarding role and structure of public sector; public choice
theory; public goods and externalities; economic analysis of government expenditures; roles
and impacts of multi-level government expenditures; cost and benefit analysis of public
investment.

คะแนนสอบ 7 ครั้ง & LR 4 ครั้ง (updated 25Apr2020)

รายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับสมบูรณ์ (updated 14Apr2020)

ตัวอย่าง Best Practice ตารางทบทวนวรรณกรรม (updated 14Apr2020)

ตัวอย่าง การเขียนรายงานวิชาการ Abhisit (2007) (updated 09Apr2020)

คะแนน การสอบครั้งที่ 1-6 ในชั้นเรียน (updated 07Apr2020)

 

บันทึกเรื่อง ขอให้ตั้งใจเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์

25 เมษายน 2563

เรียนนิสิตทุกท่าน

 

เราเดินทางมาใกล้ถึงวันสุดท้ายที่เราต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายให้อาจารย์แล้ว ในวันจันทร์หน้า (27 เม.ย.) นิสิตต้องส่งตารางทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 5 และต้นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf และในวันจันทร์ถัดไป (4 พ.ค.) นิสิตต้องส่งรายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับสมบูรณ์

 

อาจารย์ได้ตรวจงาน LR ฉบับที่ 4 เรียบร้อยแล้ว เกรดได้โพสคะแนนใน web อาจารย์แล้ว นิสิตคงรู้แนวการตรวจ LR และแนวทางปรับปรุง อาจารย์อยากเน้นการเขียนรายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับสมูบูรณ์ และ LR ครั้งที่ 5 ซึ่งอยากให้นิสิตทุกท่านตั้งใจเขียนด้วยเหตุผล 2 ประการ

 

ประการแรก การตรวจจะให้คะแนนตามเนื้อผ้าหรือคุณภาพของงาน เกณฑ์ได้แจ้งให้นิสิตแล้ว ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินเกรดนิสิต

 

ประการที่สอง นิสิตสามารถเรียนรู้จากการเขียนแบบรายงานวิชาการ โดยเลียนแบบการเขียนของ Abhisit (2007) ที่มีไตล์และรูปแบบ (style and format) ที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งนิสิตสามารถเรียนรู้จากการเขียนแบบรายงานวิชาการ ที่มีการอ้างอิงและการเขียนเชิงอรรถอย่างถูกต้อง ซึ่งในบทความของนายกอภิสิทธิ์ไม่มี อาจารย์อยากเห็นการเขียนในรายงาน ฯ เช่น Smith and Lott (1985) สรุปว่า ..... จิตติมา ลิ้มกระยารส (2558) เสนอให้ .... ในตัวรายงาน และอาจารย์อยากเห็นการเขียนอ้างอิงหนังสืออุเทศภายในตัวรายงาน เช่น Smith and Lott (1985: 115-118) และ จิตติมา ลิ้มกระยารส (2558: 45) ขอให้นิสิต ดูคำสั่งในรายงานฉบับสมบูรณ์ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

ชีวิตคือการเดินทาง ขอให้นิสิตเดินทางไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด ที่นิสิตทุกท่านพึงปรารถนา ขอให้นิสิตทุกท่านจงโชคดี

 

ชัยรัตน์

 

 

 

บันทึกเรื่อง ความคืบหน้าของการสอนแบบทางไกล (distance learning)

14 เมษายน 2563

เรียนนิสิตทุกท่าน

 

ผู้สอนได้ปรับการสอนในครึ่งเทอมหลังเป็นการสอนแบบทางไกล โดยเน้น การมอบหมายงานรายสัปดาห์ (Weekly Assignment) และการทำรายงาน (Report) หลังจากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะแพร่ระบาดของเชื่อโรค COVIP-19

 

งานที่นิสิตเหลือต้องทำ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของเกรด และวันกำหนดส่งมีดังนี้

 

1.            April 20 ตารางทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 4 และต้นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf

2.            April 27 ตารางทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 5 และต้นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf

3.            May 4 รายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับสมบูรณ์

 

งานที่นิสิตทำไปแล้ว และอาจารย์ได้ประเมิน และได้โพส์ในเวปไซต์ เพื่อให้นิสิตตรวจสอบ หากผิดพลาด อีเมล์ Chairat.a13@gmail.com แจ้งอาจารย์ด้วย

 

เราสามารถมารถทำให้เกิด positive externality ด้วยการรักษาห่าง โดย social distancing และอาจารย์ก็อยากให้เราตั้งใจวิจัย ค้นคว้า เขียนรายงาน เรื่องรายจ่ายของภาครัฐ โดยเรียนรู้แบบทางไกล (distance learning) การประเมินที่เหลือขึ้นอยู่กับงานที่ต้องส่งข้างต้น นิสิตที่ต้องการปรับปรุงการเขียน ตารางทบทวนวรรณกรรม ดูตัวอย่างของการเขียนตารางทบทวนวรรณกรรม ที่เพื่อนนิสิตเราเป็นผู้เขียน นิสิตควรอ่าน รายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับสมบูรณ์ ที่อาจารย์ได้แก้ไข และได้โพส์บนเวปไซต์เช่นกัน

 

ขอให้นิสิตจงโชคดี

 

ชัยรัตน์

 

การเขียนตารางทบทวนวรรณกรรม การประเมินหลังวิกฤติ covit-19

รายละเอียดการเขียนตารางทบทวนวรรณกรรมต้องมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้วน (self-contained) ซึ่งประกอบด้วยเอกสารอ้างอิง (reference) วัตถุประสงค์ (what) วิธีการศึกษา (how) ข้อมูล (input or data) และผลของการศึกษา (output or results) นิสิตต้องขยายความให้ได้ประมาณ 1 หน้าเต็มต่อ 1 เรื่อง และเขียนเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้อง

                เอกสารอ้างอิง นิสิตต้องเขียนให้ถูกหลักการอ้างอิงเอกสาร เช่น ตัวอย่างใน วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

                วัตถุประสงค์ (what) ส่วนใหญ่เป็นชื่อของเรื่อง แต่สามารถเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งของงานวิจัยก็ได้

                วิธีการศึกษา (how) รายงานวิธีการศึกษา และศึกษาอย่างไรอย่างละเอียด เช่นแบบจำลองเศรษฐมิติอะไร ตัวแปร y คืออะไร ตัวแปร x ที่สำคัญมีอะไร ฯลฯ

                ข้อมูล (input or data) นิสิตต้องบอกแหล่งข้อมูลที่ใช้ให้ครบถ้วน และจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในแต่ละแหล่งข้อมูล

                ผลของการศึกษา (output or results) อธิบายผลการศึกษา ได้อย่างน้อย 3 ประการ แต่ละประการ ควรแจ้งผลที่สมบูรณ์ในตัวมันเอง อย่างละเอียด หากมีตัวเลขประกอบผล เช่น ค่าความยืดหยุ่นและค่าผลกระทบ จะทำให้ผลที่เขียนมีน้ำหนักมากขึ้น โดยอธิบายเหตุผลประกอบผลการศึกษา รวมทั้งความคิดเห็น ของผู้เขียนวรรณกรรม (authors)

นิสิตมีหน้าที่อ่าน รายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับสมบูรณ์ อย่างละเอียด (updated 14Apr2020)

 

 

วันส่งงาน และรายละเอียดของการกำหนดส่งงาน

วันกำหนดส่ง

งานที่ต้องส่ง

รูปแบบรายงานที่ส่ง

สถานที่ส่ง

23 มีนาคม 2563 (จันทร์)

ตารางทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 1 และต้นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf

Pdf

Chairat.a13@gmail.com

30 มีนาคม 2563 (จันทร์) หรือ

13 เมษายน 2563 (จันทร์)

ตารางทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 2 และต้นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf

Pdf

Chairat.a13@gmail.com

11 เมษายน 2563

Take home exam

Pdf or pic

Chairat.a13@gmail.com

13 เมษายน 2563 (จันทร์)

ตารางทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 3 และต้นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf

Pdf

Chairat.a13@gmail.com

20 เมษายน 2563 (จันทร์)

ตารางทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 4 และต้นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf

Pdf

Chairat.a13@gmail.com

27 เมษายน 2563 (จันทร์)

ตารางทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 5 และต้นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf

Pdf

Chairat.a13@gmail.com

4 พฤษภาคม 2563 (จันทร์)

รายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับสมบูรณ์

Pdf

Chairat.a13@gmail.com

 

บันทึกเรื่อง การเปลี่ยนแปลงการประเมิน วิชา 2943410 หลังวิกฤติ COVID-19

9 เมษายน 2563; 3:25PM

เรียน นิสิตทุกท่าน

เรื่อง งานที่ต้องทำการส่งออนไลน์และการเปลี่ยนแปลงการประเมิน

 

เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะแพร่ระบาดของเชื่อโรค COVID-19 ผู้สอนได้ปรับวิธีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการอย่างอื่นแทนการเรียนการสอนและการสอบ Quizzes ในห้องเรียน ได้แก่ การทำข้อสอบนอกห้องเรียน (take-home exam สอบครั้งที่ 7) การมอบหมายงาน (Assignments) และการทำรายงาน (Report)

หลังจากมีคำสั่งให้ผู้สอน จัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบทางไกลทั้งหมด เราจึงจะมีการปรับการประเมินสำหรับนิสิตวิชา 2943410 Theory of Public Expenditures ดังนี้

 

กิจกรรมการประเมิน

ร้อยละ

การสอบครั้งที่ 1-6 ในชั้นเรียน

20

การทำข้อสอบนอกห้องเรียนสอบครั้งที่ 7

10

การมอบหมายงาน (Assignments) - ตารางทบทวนวรรณกรรม และต้นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf ทั้งหมด 5 เรื่อง

50

การทำรายงาน (Report) - รายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับสมบูรณ์ จากการมอบหมายงาน 5 เรื่อง

20

 

งานคงเหลือที่นิสิตต้องทำการส่งออนไลน์ และวันกำหนดส่ง มีดังนี้

. 11 เม.. การส่งการทำข้อสอบนอกห้องเรียน (สอบครั้งที่ 7) ผ่านอีเมล์ Chairat.a13@gmail.com

. 13 เม.. ตารางทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 2 และต้นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf หากยังไม่ส่ง

. 13 เม.. ตารางทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 3 และต้นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf

. 20 เม.. ตารางทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 4 และต้นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf

. 27 เม.. ตารางทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 5 และต้นฉบับวรรณกรรมในรูป pdf

. 4 .. รายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับสมบูรณ์ ที่รวบรวมจากการมอบหมายงาน 5 เรื่อง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ตารางทบทวนวรรณกรรม และรายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับสมบูรณ์ นิสิตสามารถดูได้จาก website ของอาจารย์ http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~achairat/

 

จึงเรียนมาเพื่อให้นิสิตเรียนรู้ทางไกลด้วยวิธีการมอบหมายงาน และการทำรายงาน และขอให้นิสิตส่งงานตรงต่อเวลา ตามอีเมล์ฉบับนี้ มิฉะนั้น งานมอบหมายจะไม่ได้รับการประเมิน และขอให้นิสิตคุยกับเพื่อนๆ เรื่องข่าวสารจากอาจารย์ เนื่องจากเพื่อนบางท่านอาจไม่ได้รับข่าวสารฉบับนี้ ถึงแม้อาจารย์ได้อีเมล์ให้นิสิตทุกท่าน

 

ขอให้นิสิตโชคดี

อาจารย์ชัยรัตน์

 

Take home Exam สอบครั้งที่ 7 กำหนดส่ง 11Apr2020

รายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 2 (updated 09Apr2020)

ตัวอย่าง การเขียนรายงานวิชาการ Abhisit (2007)

Syllabus (2020) (updated 20Jan2020)

รายงานทบทวนวรรณกรรมฉบับที่ 1 ยกเลิก (updated 15Mar2020)

 

1. ทฤษฎีว่าด้วยบทบาทและโครงสร้างภาครัฐ (updated 28Jan2020)

Read ชัยรัตน์ (2558) บทที่ 1

2. Theory of Externality (updated 17Feb2020)


Read Hyman (2013) Chapter 3, 
ชัยรัตน์ (2558) บทที่ 4,

3. Theory of Public Good (updated 17Feb2020)


Read Hyman (2013) Chapter 4,
ชัยรัตน์ (2558) บทที่ 3

4. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้จากการลงทุนภาครัฐ  (updated 23Feb2020)


Read Rosen (2010) Chapter 8, Hyman (2013) Chapter 6

Chapter 8 Cost and Benefit Analys by Rosen  and Gayer

5. ทฤษฎีทางเลือกของสาธารณะ (updated 07Mar2020)


Read Hyman (2013) Chapter 5, Rosen (2010) Chapter 6

public finance david hyman pdf free download 

 

6. การวิเคราะห์รายจ่ายด้านการประกันสังคม


Read
ชัยรัตน์ (2558) บทที่ 8

7. การวิเคราะห์รายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมและการกระจายรายได้
Read
ชัยรัตน์ (2558) บทที่ 5, 7

8. การวิเคราะห์รายจ่ายด้านการศึกษา
Read
ชัยรัตน์ (2558) บทที่ 6

9. การวิเคราะห์รายจ่ายประเภทต่าง ของรัฐบาลท้องถิ่น
Read
ชัยรัตน์ (2558) บทที่ 4, Rosen (2010) Chapter 22