Econ 2943410                                                                   

 

ทฤษฎีการใช้จ่ายของภาครัฐ

ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Syllabus 2019 (updated 28 Jan 2019)

1. บทบาทภาครัฐในระบบเศรษฐกิจไทย (updated 28 Jan 2019)

Read Chairat Chapter 1

2. Theories of Externalities (updated 28 Jan 2019)

Read Hyman Chapter 3

3. Theories of Public Goods (updated 17 Feb 2019)

Read Hyman Chapter 4

4. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้ของการลงทุนภาครัฐ (updated 31 Mar 2019)

5. ทฤษฎีทางเลือกของสาธารณะและการเมือง (updated 19 Apr 2019)

6. 06 Social Welfare Education.pdf (updated 27 Apr 2019)

 

7. Income Redistribution

8. การประกันสังคม

9.การวิเคราะห์รายจ่ายประเภทต่าง ๆ ของรัฐบาลท้องถิ่น