๑. โครงการจัดตั้งวันภาษาไทยแห่งชาติ
๒. หนังสือแจ้งการอนุมัติเรื่องวันภาษาไทยแห่งชาติ
๓. คำประกาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
๔. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย