รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ บุญเกิด

 

Ph.D. (University of Durham , อังกฤษ), 2530

วท.ม. (พฤกษศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2518

วท.บ. (พฤกษศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2515  

 


เลือกภาษา  

 

  0-2218-5505   0-2252-8979     thawees.b@chula.ac.th

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 10330

 


 

งานสอน วิจัย ผลงานวิชาการ
เฟิร์นใหม่ของโลก เรื่องของเฟิร์น Link อื่นๆ

เฟิร์นใหม่ของโลก