รายการอ้างอิง

 

 

การอ้างอิงเอกสารและแหล่งต่าง ๆ ให้นำเอกสารและแหล่งต่างๆที่ใช้อ้างอิงมาเรียงตามลำดับอักษร (ไม่ต้องแยกประเภทของ

เอกสาร
) โดยถือตามการจัดลำดับตัวอักษรของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับปัจจุบัน หรือ Dictionary ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป

และ จัดแยกภาษาโดยเรียงภาษาไทยขึ้นก่อน

 

รายการอ้างอิงมีประโยชน์ในการให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้สนใจ   ได้ติดตามเอกสารและแหล่งต่างๆ ที่อ้างอิงได้ถูกต้อง

ดังนั้น รายการอ้างอิงจะต้องตรงกับรายการอ้างอิงที่ปรากฏในเล่ม ข้อมูลในรายการอ้างอิงถูกต้องและสมบูรณ์

 

1.      การเขียนรายการอ้างอิง

2.      การใช้คำย่อ

3.      การใช้เครื่องหมายวรรคตอน

4.      การเรียงลำดับรายการอ้างอิง