Faculty of Arts Chulalongkorn University
« « « ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (Announcement)

 

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบจะมีการจัดโครงการ "การเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1/2550" ของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2550 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี ภาควิชาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้แจ้งไว้แล้วข้างต้น

 
 


กิจกรรมภาควิชาโครงการความรู้คู่คุณธรรม ครั้งที่ 5 ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
อ่านเพิ่มเติม > >


การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เปิดโลกวรรณกรรมตะวันตก”
อ่านเพิ่มเติม >>

 
 
 
   
Copyright (c) 2005 - 2007
Department of Comparative Literature, Faculty of Arts,
Chulalongkorn University, Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand. Tel / Fax : (662) 218-4792