ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน

email: utumporn@ksc.au.edu
ประธานดำเนินการวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต tel: 0-2719-1515 ต่อ 1329
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ fax: 0-2-719-1590
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คบ. ( เกียรตินิยม ) ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2509
ปริญญาโท คม. ( วิจัยการศึกษา ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2511
ปริญญาเอก (Ph.D.) (สถิติและวัดผลการศึกษา) University of California at Los Angeles (UCLA) 2515
ประวัติการทำงาน

1. ประสบการณ์สอน (พ.ศ.2516 – ปัจจุบัน)

1.1 งานสอนระดับปริญญาโท และเอก ในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Statistics

Statistical Inference

Statistical Designs

Research Methodology

Measurement and Evaluation

Factor Analysis

Seminar in Research Designs

Theories of Psychological Scaling

Psychological Scale Construction

Ability Testing

1.2 อาจารย์พิเศษ วิทยากรในสถาบันดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการอบรมนักวิจัยสังคมศาสตร์ ปี 2520 ถึงปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและเป็นวิทยากร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ อบรมเจ้าหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อบรมข้าราชการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาอาจารย์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการพัฒนาอาจารย์

มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการอบรมนักวิจัยสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการพัฒนาอาจารย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอนวิชาระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการพัฒนาอาจารย์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อบรมเข้มแก่นักศึกษา และโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการพัฒนาอาจารย์

2. ประสบการณ์บริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ 2524-2528

นายกสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 2526-2528, 2536-2540

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ 2529-2531

ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบ คณะครุศาสตร์ 2531-2532

หัวหน้าภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2532-2536

ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ

  1. ด้านเศรษฐกิจสังคม

  1. หัวหน้ากลุ่มนักเศรษฐกิจสังคม “การศึกษาความเหมาะสมโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย จังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันออก” ของกรมโยธาธิการ โดยรับผิดชอบในส่วนของการวางแผนการออกสำรวจสอบถามข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ควบคุมดูแบการออกสำรวจวิเคราะห์และแปลผลการสำรวจ (แบบสำรวจจำนวน 2,500 ตัวอย่าง) นอกจากนี้ยังช่วยในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประชากรและการใช้ที่ดิน และศึกษาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ (2535 – 2536)
  2. เป็นหัวหน้านักเศรษฐกิจสังคม ในการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย ของจังหวัดอยุธยา ปทุมธานี สมุทรสาคร กาญจนบุรี และสุขาภิบาลบ้านแพ ซึ่งดำเนินการโดยกรมโยธาธิการ โดยความรับผิดชอบในส่วนของการวางแผนการออกสำรวจสอบถามข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ควบคุมดูแลการออกสำรวจวิเคราะห์และแปลผลการสำรวจ (แบบสำรวจจำนวน 1,200 ตัวอย่าง) นอกจากนี้ยังช่วยในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประชากรและการใช้ที่ดิน และศึกษาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดจากการดำเนินโครงการด้วย (2534 - 2536)
  3. เป็นหัวหน้าทีม นักเศรษฐกิจสังคม ทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการชลประทานน้ำสงคราม โดยทำหน้าที่ควบคุมการเตรียมระบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม (900 ตัวอย่าง) ให้คำแนะนำในด้านการออกสำรวจเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ และการใช้โปรแกรม “SPSS” ในการประมวลข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทางด้านการจัดการที่ดิน การปรับปรุงพื้นที่ชลประทาน การปรับปรุงถนน และการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งพื้นที่โครงการทั้งหมด 0.5 ล้านไร่ (2533 – พฤษภาคม 2534)
  4. เป็นนักเศรษฐกิจสังคมอาวุโส ในการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ โขง-ชี-มูล โดยช่วยวางแผนการสำรวจการศึกษาทางด้านเศรษฐกิจสังคม วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม (แบบสอบถามจำนวน 2,500 ตัวอย่าง) และผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน การโยกย้ายที่อยู่ของชาวบ้าน การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตของประชาชน โอกาสการมีงานทำของประชาชน อันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร และศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราการโยกย้ายประชาชน กับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดขึ้น (2532 - 2533)
  5. เป็นนักเศรษฐกิจสังคม ในการประเมินผลทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการเขื่อนเขาแหลม จ.กาญจนบุรี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมในการวางแผนและควบคุมดูแลการสำรวจทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุม 82 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยประชากรในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากน้ำในเขื่อน ชาวประมงที่รับปลาในอ่างเก็บน้ำ เจ้าของสถานบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
  6. แก่นักท่องเที่ยวและประชากร 1,950 ครอบครัว ที่ต้องโยกย้ายที่อยู่กระจายกันไปใน 5 พื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ชาวบ้าน เกษตรกรที่ปลูกฝ้าย อ้อย และอื่นๆ กลุ่มชาวนาที่ทำนาจากน้ำชลประทาน กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้ง ปลูกผัก เป็นต้น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้ทำการสุ่มมามากกว่า 1,000 ตัวอย่าง ซึ่งจะพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และการอพยพย้ายถิ่น อันเนื่องจากโครงการโดยเน้นการศึกษาว่าจะปรับปรุงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ของผู้ถูกโยกย้ายถิ่นที่อยู่อย่างไร โดยเฉพาะในส่วนของการสร้างงานและส่งเสริมการปลูกพืชเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว (2531 – 2532)

  7. เป็นหัวหน้าทีมนักเศรษฐกิจสังคม ในการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนน้ำพอง จ.ขอนแก่น ดำเนินการวางแผนและควบคุมการสำรวจทางด้านเศรษฐกิจและสังคม กำหนดเกณฑ์ในการเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งจะเกิดจากการหาวัตถุดิบเพื่อส่งเข้าโรงงาน นอกจากนี้ยังวางแผนและควบคุมดูแลการสำรวจทางเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ซึ่งคาดว่าจะถูกผลกระทบจากโครงการ โดยดูผลกระทบอันเนื่องมาจากการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มาตรฐานการครองชีพ โอกาสการทำงาน เป็นต้น (2530 – 2531)
  8. เป็นนักเศรษฐกิจสังคมอาวุโส ในการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการสะพานปลาที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมือง ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ UNDP รับผิดชอบในด้านการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม ของสะพานปลาที่มีอยู่ ในจังหวัดสงขลา และศึกษากลุ่มคนที่ทำการหักล้างถางป่าในบริเวณโครงการ (2526)
  9. เป็นหัวหน้ากลุ่มศึกษาทางด้านเศรษฐกิจสังคม ของโครงการพัฒนาเมืองหลักจังหวัดในโครงการ คือ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา หาดใหญ่ และสงขลา ซึ่งเป็นโครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย และUNDP รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการสำรวจทางเศรษฐกิจและสังคม และศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการจัดสรรที่ดิน การเวนคืนที่ดิน การโยกย้ายที่อยู่ใหม่ เป็นต้น (2525)
  10. เป็นนักเศรษฐกิจสังคมอาวุโส ในการศึกษาโครงการป้องกันน้ำท่วม น้ำพอง ประกอบด้วยการเพิ่มสันเขื่อนเพื่อเพิ่มความสามารถในการเก็บกักน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม รวมถึงการศึกษาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในต้นน้ำ ในพื้นที่โครงการเขื่อนหนองไวย รวมถึงความสัมพันธ์ของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของประชาชนที่อยู่ต้นน้ำกับผลประโยชน์ของเกษตรกรที่อยู่ปลายน้ำ (2524 –2525)

2. ด้านการศึกษา

  1. เป็นที่ปรึกษาโครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่อง การปรับหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การวัด-ประเมินผล ตลอดจนการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ (2539 - ปัจจุบัน)
  2. เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้กับกรมวิชากร เรื่องศักยภาพของเด็กไทย ตั้งแต่การ
  3. สังเคราะห์บทความ และงานวิจัย การออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล นำผลไปใช้ในการวางแผนการสอน จัดทำกิจกรรมการสอน และประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ป.6,ม.3 และ ม.6 ทั่วประเทศ (2539 - ปัจจุบัน)

  4. เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการบริหาร และวิทยากร โครงการสร้างแบบทดสอบความถนัดให้กับกรมวิชาการ โดยเริ่มที่การระบุประเภทต่างๆ ของความถนัด การจัดประชุมเพื่อสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ การแก้ไขปรับปรุง การจัดทำปรกติวิสัย และการนำแบบทดสอบไปใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ (2536 - 2541)
  5. เป็นที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาศึกษาศาสตร์ ให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539 - ปัจจุบัน)
  6. เป็นวิทยากร เรื่อง การทำประกันคุณภาพการอุดมศึกษา ร่วมกับวิทยากรของทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนำร่อง เรื่องการประกันคุณภาพการอุดมศึกษา สำหรับ 5 สาขา 22 คณะวิชา (2539 - ปัจจุบัน)
  7. เป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา และเป็นบรรณาธิการวารสารสภาวิจัยแห่งชาติ (2541 - ปัจจุบัน)

3. ด้านการวิจัยทางการศึกษา และการวัด-ประเมินผลการศึกษา

  1. เป็นวิทยากรอบรมนักวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการวิจัย
  2. แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยต่างๆ (2520 – ปัจจุบัน)

  3. เป็นที่ปรึกษาการจัดอบรมนักวิจัยการศึกษาให้กระทรวงศึกษาธิการและ
  4. มหาวิทยาลัยต่างๆ (2520 – ปัจจุบัน)

  5. เป็นผู้บรรยาย (Key note speaker) ให้กับคณะศึกษาศาสตร์ในวาระครบรอบวันสถาปนา เช่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 5 พ.ย. 2541 เป็นต้น
  6. เป็นวิทยากรให้กับ SEMEASE ในเรื่อง การพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม ในเรื่องการประเมินผลการเรียน และการพัฒนาคณาจารย์
  7. เป็น reviewer งานวิจัยให้กับสมาคม National Council on Measurement in Education

   

Top l Home