ความรู้เบื้องต้นสำหรับการกราดภาพสำหรับทำโฮมเพจ

วัตถุประสงค์ของการกราดภาพสำหรับทำโฮมเพจของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกคนต้องการให้ภาพบนโฮมเพจของตนนั้นสวยที่สุด การให้ได้มาซึ่งภาพที่สวยงามบนโฮมเพจนั้นต้องมีกระบวนการและขั้นตอนหลายประการ บทความนี้ไม่ขอกล่าวถึงการนำภาพเข้าสู่โฮมเพจด้วยวิธีอื่นเช่น จากกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล หรือภาพจากโฟโตซีดี แต่จะกล่าวเฉพาะการนำภาพเข้าจากภาพที่เป็นภาพสะท้อนแสงอันได้แก่ภาพถ่ายสีหรือขาวดำจากการอัดขยายโดยทั่วไป หรือภาพโปร่งแสงหรือที่มักเรียกกันว่าสไลด์ โปรดระลึกอยู่เสมอว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้ภาพที่สวยงามบนโฮมเพจจากต้นฉบับที่ไม่มีคุณภาพ ดั้งนั้นการคัดเลือกต้นฉบับที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ควรต้องรู้เป็นอันดับแรก

ต‰นฉบับสะท‰อนแสงหรือต‰นฉบับโปรˆงแสง?

ความแตกตˆางของภาพต‰นฉบับทั้งสองที่สำคัญคือ ความคมชัด ชˆวงความดำ (density range) และความอิ่มตัวสี (saturation) ภาพสีที่อัดขยายบนกระดาษเป็นภาพที่ผ่านกระบวนการผลิตสองขั้นตอนคือ การสร้างภาพบนฟิล์มและการสร้างภาพบนกระดาษ ย่ิงขั้นตอนการผลิตมากขึ้นเท่าใดความคมชัดก็จะน้อยลงเท่านั้น ดังนั้นต้นฉบับที่เป็นสไลด์ซึ่งผ่านขั้นตอนการสร้างภาพเพียงขั้นเดียวจึงมีความคมชัดมากกว่า นอกจากนี้ภาพถ่ายการมักมีชˆวงความดำไมˆเกิน 2.0 ตˆางกับสไลดŒที่มีชˆวงความดำประมาณ 3.0 เป็นผลให้รายละเอียดในส่วนเงาของภาพถ่ายจะมีน้อยกว่าภาพสไลด์ สำหรับความอิ่มตัวสีของภาพ ภาพจากสไลด์สียังมีความอิ่มตัวสีดีกว่าภาพสีค่อนข้างมาก ดังนั้นสไลด์สีจึงเป็นต้นฉบับที่นิยมใช้สำหรับการพิมพ์ และหากต้องภาพคุณภาพสูงสุดสำหรับภาพที่จะใช้ในเว็บก็ควรใช้ภาพสไลดŒสีด้วย

ข้อควรคำนึงก่อนการกราดภาพ

ในการกราดภาพสำหรับทำโฮมเพจมีความแตกต่างจากการกราดภาพเพื่อนำไปพิมพ์บ้างในด้านรายละเอียดการกราด โดยการพิมพ์นั้นเน้นที่ resolution ของภาพพิมพŒ เช่นควรการด้วย 300 dpi หากกำลังขยายเท่ากับ 1 เท่า หากกำลังขยายมากกว่า 1 เท่า แล้วก็ใช้สัดส่วนนั้นมาคูณกับ 300 เพื่อเป็นค่าสำหรับตั้งในขณะกราดภาพ แต่ภาพในโฮมเพจมักเป็นภาพรายละเอียดไม่สูง อยู่ในช่วง 72-96 ppi การกราดควรคำนึงถึงจำนวนพิกเซลในด้านกว้างและยาวของภาพสุดท้ายเป็นสำคัญ เช่นการตั้งให้มีจำนวน พิกเซลของภาพเป็น 480x640 โดยมีรายละเอียดการกราดเป็น 72 ppi จะทำให้ภาพนี้มีขนาดเต็มจอ VGA ทั่วๆไป และมีขนาดเล็กลงเมื่อไปปรากฏบนจอที่มี resolution สูงกว่า ดังนั้นในการกราดภาพไม่มีความจำเป็นต้องกราดด้วยรายละเอียดสูงสุดที่เครื่องสแกนเนอร์ มีให้ แต่ควรให้มีขนาดหรือจำนวน pixel มากกว่าที่ต้องการเล็กน้อยสำหรับปรับแก้ความเอียงจากการสแกน หรือหากต้องการตัดส่วนภาพ (crop) ก็ควรทำในภาพ preview (ถ้า ซอฟแวร์ของสแกนเนอร์สามารถทำได้) ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลากว่าที่จะมาตัดส่วนภาพในภายหลัง อย่างไรก็ตามทางเลือกที่น่าจะถือเป็นข้อปฎิบัตก็คือ ให้กราดภาพจากต้นฉบับด้วยความละเอียดสูงสุดเท่าที่เครื่องสแกนเนอร์มีให้ แล้ว save เป็น tiffไว้ใน CD เพื่อสามารถนำมาใช้งานได้ในภาพหลังโดยไม่ต้องเสียเวลามากราดภาพใหม่อีกครั้ง

ภาพที่สแกนและตัดส่วนภาพเรียบร้อยแล้ว ก่อนนำเข้าสู่เว็บเพจควรได้รับการปรับเพิ่มความคมชัดเสียก่อน เพื่อให้ภาพที่แสดงในจอภาพมีความคมชัดเพิ่มมากขึ้นผู้

copyright by Radar, thaicolor@hotmail.com