ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม 2103105   drawing  
                 (Engineering Drawing)                         

  ปีการศึกษา 2554 ภาคต้น

  จุดประสงค์ของรายวิชา
    นิสิตมีความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับการเขียนและการอ่านแบบวิศวกรรม ซึ่งใช้ในการ
ออกแบบและการผลิตชิ้นส่วน

   ผลลัพธ์จากการเรียนรู้
1. เขียนและสเกตซ์ภาพออโธกราฟฟิกหลายวิวจากภาพพิกทอเรียลได้
2. สเกตซ์ภาพพิกทอเรียลจากภาพออโธกราฟฟิกหลายวิวได้
3. เขียนบอกและวิเคราะห์ มิติและหมายเหตุในภาพออโธกราฟฟิกหลายวิวได้
4. เขียนและสเกตช์ภาพตัดออโธกราฟฟิกชนิดต่าง ๆ ได้
5. เขียนแบบตัวยึดชนิดเกลียวได้
6. เขียนและวิเคราะห์แบบภาพประกอบได้
7. ประยุกต์ความรู้และทักษะการเขียนแบบในกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมได้

ดาวน์โหลดแผนที่การเรียนรู้สำหรับหลักสูตรใหม่ปี 2554
ดาวนโหลดประมวลรายวิชา

line 2  Web site ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชา drawing
     http://wps.prenhall.com/esm_giesecke_8
2 ตัวอย่างโจทย์เรื่อง
       "การเขียนภาพออโธกราฟฟิกหลายวิว",
       "การอ่านภาพออโธกราฟฟิกหลายวิว" และ
       "การบอกมิติ"
       อยู่ที่ Tab "Toturial"

2  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย
    บทที่ 1
    บทที่ 2
    บทที่ 3
    บทที่ 4
    บทที่ 5
    บทที่ 6
    บทที่ 7
    บทที่ 8
    บทที่ 9
    บทที่ 10
    บทที่ 11
    บทที่ 12

2  ดาวน์โหลดบทความ
 ประสบการณ์การปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบฯ

 สื่อประกอบการสอนในวิชาเขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้น
;วิชา drawing กับการทำงานของวิศวกร (คนหนึ่ง)
2  ดาวน์โหลดหนังสือกลศาสตร์การแตกหัก

   Designed by Pattaraporn  Sarntinoranont    
   bar8
bar8bar8bar8bar8bar8