1. ขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารศิลปกรรม
        - download