ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดดังนี้

 

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 - 20.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)

 

โครงสร้างหลักสูตร (รัฐศาสตรบัณฑิต)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

การศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3 หน่วยกิต

กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสหศาสตร์

3 หน่วยกิต

หมายเหตุ ทั้ง 4 กลุ่มวิชา จะเลือกเรียนวิชาอะไรก็ได้ ตามประกาศที่เปิดให้สามารถลงทะเบียนได้ตามความถนัด

กลุ่มภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 หน่วยกิต ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

3 หน่วยกิต

บังคับเลือกคณะ 12 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา 1 3 หน่วยกิต ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา 2

3 หน่วยกิต

เศรษฐศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต เศรษฐศาสตร์ 2

3 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

1. หมวดบังคับคณะ 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  3 หน่วยกิต    
ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา  3 หน่วยกิต    
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  3 หน่วยกิต    
ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับความคิด ทางการเมืองและสังคม  3 หน่วยกิต    
การศึกษาเชิงปริมาณในทาง สังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต    
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ  3 หน่วยกิต    
จิตวิทยาสังคม  3 หน่วยกิต    
ทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต
การเมืองและการปกครองของไทย 3 หน่วยกิต
สังคมและวัฒนธรรมไทย  3 หน่วยกิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  3 หน่วยกิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ  3 หน่วยกิต
2. วิชาบังคับภาควิชา
กฎหมายปกครอง 

3 หน่วยกิต

 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร การคลังสาธารณะ  3 หน่วยกิต  
ระบบการบริหารงานของไทย  3 หน่วยกิต  
การบริหารและสังคม  3 หน่วยกิต  
การบริหารงานบุคคล  3 หน่วยกิต  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  3 หน่วยกิต  
นโยบายสาธารณะ  3 หน่วยกิต  
สถิติสำหรับนักบริหาร  3 หน่วยกิต  
ศึกษาวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์  3 หน่วยกิต  
เทคนิคและวิธีปรับปรุงการบริหาร  3 หน่วยกิต  
รัฐประศาสนศาสตร์ปฏิบัติการ  3 หน่วยกิต  
ขอบเขตและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  3 หน่วยกิต  
ทฤษฎีองค์การ  3 หน่วยกิต  
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  3 หน่วยกิต  
การบัญชี 1  3 หน่วยกิต  

การบัญชี 2 

3 หน่วยกิต  

3. วิชาเลือก (เลือกเพียง 1 กลุ่ม) 15 หน่วยกิต

3.1 บริหารงานบุคคล
แรงงานสัมพันธ์  3 หน่วยกิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  3 หน่วยกิต
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  3 หน่วยกิต การวัดและประเมินบุคคล 3 หน่วยกิต

การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง 

3 หน่วยกิต    
3.2 บริหารงานคลัง
 การบริหารภาษีอากร  3 หน่วยกิต ระบบธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์  3 หน่วยกิต
นโยบายการคลังและการเงิน  3 หน่วยกิต กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ 3 หน่วยกิต
การบัญชี 3  3 หน่วยกิต  
3.3นโยบายและการวางแผน
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  3 หน่วยกิต การกำกับติดตามประเมินผล 3 หน่วยกิต
กระบวนการนโยบายการพัฒนา ประเทศ  3 หน่วยกิต กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ  3 หน่วยกิต
การวางแผนศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการ  3 หน่วยกิต  
ค. วิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

รวม 140 หน่วยกิต