self-learning
e Med Tech

CURRENT ISSUE
June 2003

 

 

 


BACK ISSUE

e-mail

จดหมายจากบรรณาธิการ

       ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวดที่ 5 แนวนโยบายแห่งรัฐ
ในมาตราที่8 ที่กำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทำให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาโดยกำหนดพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลายประการแต่สาระสำคัญที่กำลังเป็น
ที่สนใจของ
บุคคลทั่วไปคือ หมวดที่3 ระบบการศึกษาในมาตราที่15ข้อ3คือการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์ สังคม
สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นอื่น

        ในการค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เนทเป็นวิธีทางหนึ่งในอีกหลายวิธีของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้
อินเตอร์เนทสามารถเลือกที่หาความรู้ตามความสนใจของตนเอง จากความก้าวหน้าทางการสื่อสารเทคโนโลยี
(Information technology) ประกอบกับการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่มีราคาถูกลง แต่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทำให้
บุคคลสามารถหาคอมพิวเตอร์มาใช้งานได้ง่าย และสามารถใช้อินเตอร์เนทไปทั่วโลกจึงมีเวบไซด์เกิดขึ้นมากมาย การศึกษาหาความรู้ทางอินเตอร์เนทจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ผู้จัดทำจึงพัฒนาเวบไซด์เพื่อ
ตอบสนองการศึกษาด้วยตนเองในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และสามารถนำไปใช้กับการค้นคว้าความรู้ในสาขาอื่นได้

ผู้จัดทำ

content

ข่าวการศึกษา, ข่าววิชาการ,ข่าวแวดวงอาชีพ, ข่างทางการแพทย์, ข่าวทั่วไปเกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม instrument การสืบค้นเครื่องมือ อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ทํ้งในและต่างประเทศ
university แนะนำมหาวิทยาลัยต่างประเทศ,หลักสูตร โปรแกรมการเรียน,งานวิจัย และเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ libraly การสืบค้นหาหนังสือทางห้องสมุด, การค้นหาเรื่องวิจัยของวารสารต่างประเทศ, การค้นหาวารสารในประเทศเเพื่อขอ copy และการขอ copy จากวารสารในต่างประเทศ
learning การเรียนรู้ศึกษาจากเวบเนื้อหาการเรียนของมหาวิทยาลัย องค์กร หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พร้อมกับการสืบค้นหารูปภาพ atlas ของสาขาวิชาต่างๆในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ form เวบบอร์ดเสนอแนะความคิดเห็น

QA

 

การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐาน , การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ