พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542

หมวดที่4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 30
ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละสาขาการศึกษา

ในการเรียนทางเทคนิคการแพทย์ ผู้เรียนต้องทำงานวิจัยก่อนจบการศึกษา จึงขอแนะนำวิธีการสืบค้นหัวข้อเรื่องวิจัย,
การหาวารสารต่างประเทศของหัวข้อวิจัย หรือตำราต่างประเทศทางอินเทอเนท

1.เปิดเวบไซด์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาเลือกหน้าห้องสมุด(medical library)
เลือกเมนูmed line ใส่คำ key wordที่ต้องการค้นหาในช่อง search แล้วกดปุ่ม search2.เมื่อได้หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการ ถ้าต้องการหาวารสารที่มีหัวข้อเรื่องนั้นให้เลือกเมนู journal link
ในเมนูเวบไซด์ห้องสมุดนั้นเมื่อเปิดเวบไซด์นั้นแล้วให้เลือกรายชื่อวารสารตามตัวอักษร
จะทราบว่ามีวารสารเล่มนั้นอยู่ในห้องสมุดที่ใดของประเทศไทย สามารถค้นหาหรือติดต่อ copy จากห้องสมุดนั้น
3.กรณีไม่มีวารสารนั้นในห้องสมุดของประเทศไทยสามารถสั่งcopy ต่างประเทศผ่านทางห้องสมุดได้
4.กรณีต้องการหา abstract หรือ full text สามารถค้นหาได้จากเมนู full text ของห้องสมุด medical libraryได้เช่นกัน5.กรณีต้องการสั่งซื้อ TEXTBOOK จากต่างประเทศสามารถ
สืบค้นได้จากเวบต่างๆ เช่น cu book, yahoo, amazon etc.
แล้วพิมพ์รายชื่อหนังสือที่ต้องการในช่อง search กดปุ่ม search
จะพบเวบที่แสดงหนังสือ พร้อมราคาที่ต้องการ แล้วสั่งซื้อได้ตามวิธีการของเวบนั้น