หน้าหลัก|   ดาวน์โหลด|   ติดต่อ|   เชื่อมต่อ|  
  Home|    Download|   Contact|   Links|  
องค์กร/หน่วยงาน อื่น ๆ ภายใน :
Organization and Society Internal :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering
ภาควิชาฯ เครื่องกล
Department of Mechanical Engineering
ห้องสมุด คณะวิศวฯ
Library
สถาบันวิจัยพลังงาน
Energy Research Institute :
ERI
องค์กร/หน่วยงาน อื่น ๆ ภายนอก :
Organization and Society External:
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ แห่งประเทศไทย
Air-Conditioning Engineering Association of THAILAND
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
The Engineering Institution of Thailand (EIT)
สภาวิศวกร
วิศวกรรมปรับอากาศไทย THAI HVAC
THAI-Heating, Ventilating, and Air-Conditioning
ASHRAE THAILAND CHAPTER
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Thailand Chapte
ASHRAE   
American Society of Heating, Refrigerating,and Air-Conditioning Engineers 


   

 

 

© 2007 Tul Manewattana Department of Mechanical Engineering Faculty of Engineering, Chulalongkorn University.
http://pioneer.chula.ac.th/~mtul/index.html