คลิกเพื่อดูภาพใหญ่
ชื่อหนังสือ ความปลอดภัยของอาหาร
ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
น.สพ. ดร. ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความหนา 716 หน้า
ขนาดหนังสือ 19 x 24 cm.
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2549
ISBN : 974-9993-82-9

ราคาหนังสือ ปกติ 925 บาท

อ่านประวัติผู้เขียน

“หนังสือที่รวบรวมเนื้อหา ด้านวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร และการประเมินความเสี่ยงพร้อมตัวอย่าง เนื้อหาเข้าใจง่าย รูปเล่มเป็นปกแข็ง สวยงาม บรรจุเนื้อหาหนากว่า 700 หน้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจเรื่องอาหารปลอดภัย และผู้ที่ต้องการศึกษาด้านการประเมินความเสี่ยง เชิงปริมาณทางจุลินทรีย์ หน่วยงานหรือบุคลากรภาครัฐบาล เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น หน่วยงานหรือบุคลากรภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ตั้งแต่ระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ระดับโรงงานแปรรูปอาหารขั้นต้น และแปรรูปอาหารสุกเพื่อการบริโภค ภายในประเทศรวมถึงการส่งออกด้วย ระดับการค้าปลีก และการบริการอาหาร ห้องปฏิบัติการทางอาหาร เป็นต้น ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการผลิต ตลอดห่วงโซ่อาหาร เช่น สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มและโรงงานแปรรูปอาหาร เจ้าของฟาร์ม นักจุลชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทั้งนี้ยังเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับนิสิต และนักศึกษา ใช้เป็นตำราเพื่อประกอบการเรียนการสอน ด้านความปลอดภัยของอาหาร ทางจุลชีววิทยาตั้งแต่ระดับมัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีต่างๆ เนื่องจาก มีเนื้อหาครบถ้วนและเอกสารอ้างอิ งเพื่อประกอบการศึกษาและค้นคว้าวิจัยด้วย”
หมวดที่ 1 โรคอาหารเป็นพิษ

บทที่ 1 ส่วนประกอบของอาหาร (Food composition)
บทที่ 2 โรคอาหารเป็นพิษ (Foodborne illness)
บทที่ 3 โรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไล
(Foodborne illness caused by Escherichia coli)
บทท ี่4 โรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียซัลโมเนลลา
(Foodborne illness caused by Salmonella)
บทที่ 5 โรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียชิเจลลา
(Foodborne illness caused by Shigella)
บทที่ 6 โรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียเยอซิเนีย
(Foodborne illness caused by Yersinia species)
บทที่ 7 โรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียวิบริโอ
(Foodborne illness caused by Vibrio)
บทที่ 8 โรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียแคมไพโลแบคเตอร์
(Foodborne illness caused by Campylobacter)
บทที่ 9 โรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียคลอสติเดียม เพอฟริงเจนส์ (Foodborne illness caused by Clostridium perfringens)
บทที่ 10 โรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียบาซิลัส ซีเรียส 204
(Foodborne illness caused by Bacillus cereus)
บทที่ 11 โรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียคลอสติเดียม บอททูลินัม (Foodborne illness caused by Clostridium botulinum)
บทที่ 12
โรคอาหารเป็นพิษ จากแบคทีเรียสแตฟฟ์โลคอคคัส ออเรียส (Foodborne illness caused by Staphylococcus aureus)
บทที่ 13 โรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียลิสทีเรีย
(Foodborne illness caused by Listeria)
บทที่ 14 ไวรัสที่ติดต่อทางอาหารและน้ำ
(Foodborne and waterborne disease viruses)
บทที่ 15 โรคอาหารเป็นพิษจากโปรโตซัว
(Foodborne illness caused by Protozoa)
บทที่ 16 โรคอาหารเป็นพิษจากหนอนพยาธิ
(Foodborne illness caused by Helminths)
บทที่ 17 โปรตีนพริออนและอาการสมองเสื่อมพรุนติดต่อ
(Prion and Transmissible Spongiform Encephalopathies)หมวดที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงในอาหาร
บทที่ 18 การเจริญเติบโตและการอยู่รอดของจุลินทรีย์ในอาหาร
(Growth and Survival of Microorganisms in Food)
บทที่ 19 อุณหภูมิ (Temperature)
บทที่ 20 จลนศาสตร์กระบวนการความร้อน
(Thermal process kinetics)
บทที่ 21 น้ำใช้ได้ (Water Activity) 4
บทที่ 22 กรดและค่าความเป็นกรดด่างเพื่อการถนอมอาหาร
(Acidulant and pH for food preservation)
บทที่ 23 ออกซิเจน Oxygen) 4
บทที่ 24 การเสื่อมอาหารเชิงจุลชีววิทยา (Microbial Food Spoilage)
บทที่ 25 การหมักอาหาร (Food fermentations)

หมวดที่ 3 การประเมินความเสี่ยง
บทที่ 26 การประเมินความเสี่ยงจุลินทรีย์เชิงปริมาณ
(Quantitative Microbial Risk Assessment)
บทที่ 27 ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงจุลินทรีย์เชิงปริมาณ
(Example of Quantitative Microbial Risk Assessment)
บทที่ 28 การวิเคราะห์ความเสี่ยงนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
(Import Risk Analysis for Animal and Animal Products)

ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรงจากผู้เขียน ราคาหนังสือปกติ 925 บาท บวกค่าพัสดุและจัดส่งเล่มละ 50 บาท
สำหรับผู้ที่ต้องการสั่งหนังสือจำนวนมาก จะได้รับหนังสือแถมฟรี ดังนี้

จำนวนเล่มที่สั่งซื้อ

จำนวนเล่มที่แถมฟรี *

1. ตั้งแต่ 10 เล่มขึ้นไป

1 เล่ม

2. ตั้งแต่ 20 เล่มขึ้นไป

2 เล่ม

3. ตั้งแต่ 50 เล่มขึ้นไป

6 เล่ม

4. ตั้งแต่ 100 เล่มขึ้นไป

15 เล่ม

* ยกเว้นค่าพัสดุและจัดส่งของเล่มที่แถมให้ฟรีรายละเอียดขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือ "ความปลอดภัยในอาหาร"


1. กรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือ” ประกอบด้วย
- รายละเอียดของผู้สั่งซื้อหนังสือ ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่และโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อใช้ในการยืนยันการสั่งซื้อ
- จำนวนหนังสือที่ต้องการ
- รายละเอียดการจัดส่งหนังสือ ประกอบด้วย ชื่อและที่อยู่

2. ชำระเงินค่าหนังสือ (รวมค่าพัสดุและจัดส่ง) ได้โดย
- โอนผ่านธนาคาร หรือสั่งจ่ายเช็ค เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
3.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ หมายเลขบัญชี 152-4-54895-3
3.2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์ หมายเลขบัญชี 123-1-35132-4
3.3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ หมายเลขบัญชี 026-2-92902-7
3.4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ หมายเลขบัญชี 038-4-05676-5
- ซื้อและชำระเงินด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 60 ปี ชั้นที่ 11 ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

3. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดยืนยันการสั่งซื้อโดยการส่ง “แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือ”
พร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ทางโทรสาร Fax หมายเลข 02-2189577 หรือ สแกน (scan) “แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือ” พร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการชำระเงิน แล้วส่งมาทางอีเมล์ email : suphachai.n@chula.ac.th

4. รอรับหนังสือภายใน 7-15 วัน หากเลยกำหนดที่ท่านส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน แต่ยังไม่ได้รับหนังสือ ส
ามารถติดต่อเพื่อตรวจสอบการสั่งซื้อหนังสือได้ทาง email ที่ suphachai.n@chula.ac.th หรือ โทร 02-2189577-9

หมายเหตุ รายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องการทราบ โปรดติดต่อ ทาง email ที่
suphachai.n@chula.ac.th หรือ โทร. 02-218-9577-9

คลิกเพื่อดาวโหลดแบบฟอร์มการสั่งซื้อ

แบบไฟล์ Microsoft Word

แบบไฟล์ PDF

 


ท่านที่ต้องการซื้อหนังสือด้วยตัวเอง สามารถหาได้จาก สถานที่จำหน่ายดังต่อไปนี้

1. ศูนย์หนังสือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาลาพระเกี้ยวและวิทยกิตต์)
2. ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์และรังสิต)

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2546 โดย น.สพ. ดร. ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคาร 60 ปี ชั้นที่ 11 ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
email : suphachai.n@chula.ac.th โทร 02-2189577-9