มะเร็งเต้านมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญประการหนึ่งของประเทศไทยโดยพบว่ามีอัตราการเป็นมะเร็งเต้านมจำนวน 16.3 ต่อประชากร 100,000 คน และอัตราตายจำนวน 1.8 คนต่อ 100,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของสตรี ที่เป็น

มะเร็งเต้านม  ซึ่งแนวโน้มอุบัติการณ์จะสูงขึ้นตามลำดับ

สตรีที่รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆที่ตามมาอย่างมากมาย ประการสำคัญคือประเทศต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แต่ละรายสูงมาก แม้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้และยังไม่มี

วิธีการใดที่จะลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมให้น้อยลงได้

     ดังนั้นทีมวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาหุ่นเต้านม จำลองขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนและฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรี

     การตรวจพบก้อนมะเร็งและเริ่มการรักษาในระยะแรกช่วยควบคุมการป่วย และการตายจากมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งวิธีการยับยั้งไม่ให้เกิดการ สูญเสียดังกล่าวที่ดีที่สุดคือการสอนให้สตรีรู้จักดูแลและตรวจเต้านมด้วยตนเองเพียง เดือนละครั้งจะช่วยอัตราการรอดชีวิตในสตรีมีมากขึ้น

Text Box: ความเป็นมา