<
ชัชวาล ศรีสละ
ปัจจุบันตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานถ่ายภาพ ฝ่ายผลิตสื่อการศึกษา
ศูนย์โสตทัศนศึกษา สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา
ปริญญาตรี เทคโนโลยีทางการศึกษา (มศว.)
ปริญญาโท โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์และการทำงาน
ทำงานถ่ายภาพมากว่า 25 ปี ชำนาญการผลิตสไลด์ขาวดำ, สไลด์สี   ภาพสี เพื่อการนำเสนอ เพื่อการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงาน ทำหน้าที่วิทยากรสอนถ่ายภาพ, ประจำงานถ่ายภาพ จัดอบรมถ่ายภาพ ตั้งแต่ถ่ายภาพขาวดำ-สี สไลด์สีสไลด์มัลติวิชั่น  เทคนิคสไสด์และการถ่ายภาพสตูดิโอ ปัจจุบันกำลังสนใจกระบวนงานการถ่ายภาพเชิงดิจิทัล