หลักเบื้องต้นในกระบวนการถ่ายภาพ
  กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องถ่ายภาพ
  กล้องออโต้โฟกัสกับโปรแกรมถ่ายภาพอัจฉริยะ
  ฟิล์ม
 การเลือกใช้ฟิลม์ชนิดต่างๆในการผลิตสื่อการสอน
ค่าความไวแสงของฟิล์ม
ขนาดของฟิล์ม
ลักษณะของฟิล์ม
การถ่ายภาพภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่หรือภาพโปสเตอร์
การถ่ายภาพจิตรกรรมวัดบรมนิวาส
การผลิตสไลด์พื้นสีตัวขาว
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกล้องดิจิทัล
บทวิเคราะห์เรื่อง แนวทางการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและการพัฒนางาน
การผลิตแผ่นโปร่งใส
ภาพและคำอธิบายภาพ
ปฏิบัติการล้างฟิล์มขาวดำ และอัดขยายภาพขาวดำ
สารเคมี สูตรน้ำยาการผสมน้ำยา
การเก็บรักษาสไลด์
ฟิล์มลิท Lith Film
Streaming Video