Pornchai  Satravaha's  Home Page
Home ประมวลรายวิชา เนื้อหารายวิชา แบบฝึกหัด

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา 
2301312  Differential Equations
รองศาสตราจารย์ ดำรงค์  ทิพย์โยธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  สาตรวาหา

เว็บไซต์นี้บรรจุเนื้อหาที่ได้สอนในห้องเรียน และแบบฝึกหัดรวมทั้งเฉลยคำตอบ เพื่อนิสิตจะได้ใช้ในการทบทวนและฝึกฝนทำความเข้าใจกับบทเรียนที่ได้เรียนไป

หมายเหตุ   บทที่ 2 และบทที่ 3  ได้ถูกลบออกไปแล้ว เนื่องจากเนื้อที่มีจำกัด

เว็บไซต์นี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ  08-ก.ค.-2543.