ตัวอย่างข้อสอบ CALCULUS III (2301203 2301207)

 

ข้อสอบไล่ภาคต้น ปีการศึกษา 2541

ข้อสอบไล่ภาคต้น ปีการศึกษา 2542

ข้อสอบไล่ภาคต้น ปีการศึกษา 2544

ข้อสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2547

ข้อสอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2547

ข้อสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2549

ข้อสอบไล่ภาคต้น ปีการศึกษา 2549

ข้อสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2541 วิชา 2301203 CALCULUS III ของวิศวกรรมศาสตร์ และ ภาคสถิติ คณะบัญชี

ข้อสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 วิชา 2301203 CALCULUS III ของวิศวกรรมศาสตร์ และ ภาคสถิติ คณะบัญชี

ข้อสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 วิชา 2301203 CALCULUS III ของวิศวกรรมศาสตร์ และ ภาคสถิติ คณะบัญชี

ข้อสอบย่อย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 วิชา 2301203 CALCULUS III ของวิศวกรรมศาสตร์ และ ภาคสถิติ คณะบัญชี

กลับหน้าแรก Homepage

ปรับปรุงครั้งล่าสุด อังคาร มิถุนายน 02, 2552 15:34:37