(หน้าแรก) | (ประวัติส่วนตัว) | (ประวัติการศึกษา) | (ภาพประทับใจ) |(Link)
Copyright 2004 Korranee Home Page. All Rights Reserved.
* * * *    W e L C o M e    T O    K o R R A N e E   H o M  P A g E   * * * *
  ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา : โรงเรียนวัดนาคนิมิตร กทม.
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กทม.
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนสายปัญญา
  ในพระบรมราชูปถัมป์ กทม.
ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ (สถิติ)
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
ปริญญาโท : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 กรณี ทิพย์วิมลสรร