การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
หลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะ
ในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์ม (ม 1-4)
แบบฟอร์ม (ด 1-4)
กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
และการสอบวิทยานิพนธ์
   
ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต
  ป.โท - เอก ประจำภาคการศึกษาปลาย
  ปีการศึกษา 2554  คลิก
   
 
การสอบวิทยานิพนธ์
คำแนะนำและขั้นตอนการสอบฯ
บบฟอร์มขอให้ออกจดหมายเชิญ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ (form1)
  บันทึกขอแก้ไขชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์
(form2)
การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญามหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต
  รายละเอียดเพิ่มเติม
   
โปรแกรมส่งวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ
  ออนไลน์ คลิก
   
ข้อมูลประกอบบการสำเร็จการศึกษา
แบบสอบถามข้อมูลนิสิต
มื่อสำเร็จการศึกษา (form3)

แบบประเมินหลักสูตร (form4)
แบบรายงานการเข้าร่วมประชุม และ
เสนอผลงานทางวิชาการ (form5)

แบบฟอร์มอื่น ๆ...  คลิก
   
 
 
   
   
 
 
 
 
จุฬาฯ | บัณฑิตวิทยาลัย | สำนักทะเบียนและประมวลผล | สำนักบริหารวิชาการ | บัณฑิตศึกษา คณะฯ | ภาควิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 02-218-5140, 02-218-5172
 Fax.02-255-2287
ปรับปรุงครั้งล่าสุด :  13 March 2012 15:17:17