เทคโนโลยีธรณีและธรณีฟิสิกส์วิศวกรรม

         (Geotechnology and Engineering Geophysics)

Home
Resume
Courses

1. การประยุกต์ใช้วิธีการสำรวจวัดความต้านทานไฟฟ้าในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค

Geotechnical Site Investigation by 2D Resistivity Tomogratphy

การสำรวจเพื่อหาขอบเขตของชั้นขยะด้วยวิธีการวัดความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบฐานรากเสาเข็มของอาคารสูงที่จะก่อสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งฝังกลบขยะเก่า

2. การประยุกต์ใช้วิธีการสำรวจด้วยคลื่นเรดาร์ในงานสำรวจโพรงใต้ถนน

Void Detection under Pavement by Georadar Technique

การสำรวจหาโพรงใต้ถนนด้วยคลื่นเรดาร์ (GPR) บริเวณถนนในกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดตำแหน่งและขนาดของโพรง ทำให้สามาถวางแผนซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัญญาณ GPR บริเวณที่พบโพรงใต้ถนน

 Favorite Links

-Society of Exploration Geophysicist (SEG)

-Environmental & Engineering Geophysical Society (EEGS)

-Department of Geology, Chulalongkorn University

-Geometrics

-Missouri University of Science and Technology (Formerly University of Missouri - Rolla)

-Asian Institute of Technology (AIT)