ธรณีวิศวกรรมและธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Engineering Geology & Applied Geophysics

Department of Geology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Home
Resume
Courses
Students

งานวิจัยและบริการวิชาการ

(Research and academic service activities)

1. การประยุกต์ใช้วิธีการสำรวจด้วยคลื่นเรดาร์ในงานเกษตร (Agricultural Geophysics)

   

การสำรวจวัดปริมาณน้ำในดินด้วนคลื่นเรดาร์ (GPR) เพื่อประยุกต์ใช้ในการเกษตรกรรม ในด้านการวางแผนและจักการพื้นที่เพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. การประยุกต์ใช้วิธีการสำรวจวัดความต้านทานไฟฟ้าในงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Geophysics)

การสำรวจเพื่อหาขอบเขตของชั้นขยะด้วยวิธีการวัดความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบฐานรากเสาเข็มของอาคารสูงที่จะก่อสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งฝังกลบขยะเก่า

3. การประยุกต์ใช้วิธีการสำรวจด้วยคลื่นเรดาร์ในงานสำรวจโพรงใต้ถนน (Engineering Geophysics)

การสำรวจหาโพรงใต้ถนนด้วยคลื่นเรดาร์ (GPR) บริเวณถนนในกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดตำแหน่งและขนาดของโพรง ทำให้สามาถวางแผนซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 Favorite Links

-Society of Exploration Geophysicist (SEG)

-Environmental & Engineering Geophysical Society (EEGS)

-Department of Geology, Chulalongkorn University

-Geometrics

-Missouri University of Science and Technology (Formerly University of Missouri - Rolla)

-Asian Institute of Technology (AIT)

  

Home | Resume | Courses | Students