เทคโนโลยีธรณี และธรณีฟิสิกส์วิศวกรรม

         (Geotechnology and Engineering Geophysics)

 

Home
Resume
Courses

ธรณีฟิสิกส์วิศวกรรม (Engineering Geophysics)

     เป็นสาขาที่ประยุกต์ใช้วิธีการสำรวจธรณีฟิสิกส์ประเภทต่างๆเช่นวิธีการสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน การสำรวจวัดความต้านทานไฟฟ้า การสำรวจด้วยคลื่นเรดาร์ เป็นต้น สำหรับงานด้านวิศวกรรม ยกตัวอย่างได้แก่งานสำรวจหาความลึกของชั้นหินฐานหรือความหนาของชั้นดินเพื่อการออกแบบฐานรากอาคารที่เหมาะสม งานสำรวจด้านธรณีพิบัติภัยเช่นหลุมยุบและแผ่นดินถล่ม ในปัจจุบันได้มีการนำวิธีธรณีฟิสิกส์ไปใช้ในงานสำรวจถนนและสนามบินค่อนข้างมาก ยกตัวอย่างเช่น การสำรวจหาความหนาของชั้นต่างๆในโครงสร้างถนน การสำรวจหาโพรงขนาดเล็กและใหญ่ใต้ถนน การสำรวจหาความหนาและโพรงใต้ทางวิ่งและทางขับรวมถึงลานจอดอากาศยานของสนามบินเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินความแข็งแรง นอกนี้ยังได้มีการใช้วิธีธรณีฟิสิกส์ในการสำรวจโครงสร้างอาคารคอนกรีตอีกด้วย

ตัวอย่างงานสำรวจด้านธรณีฟิสิกส์วิศวกรรม

1. การประยุกต์ใช้วิธีการสำรวจวัดความต้านทานไฟฟ้าในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค

(Geotechnical Site Investigation by 2D Resistivity Tomogratphy)

         การสำรวจเพื่อหาขอบเขตของชั้นขยะด้วยวิธีการวัดความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบฐานรากเสาเข็มของอาคารสูงที่จะก่อสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งฝังกลบขยะเก่า

2. การประยุกต์ใช้วิธีการสำรวจด้วยคลื่นเรดาร์ในงานสำรวจโพรงใต้ถนน

(Subsurface Void Detection under Pavement by Georadar Technique)

        การสำรวจหาโพรงใต้ถนนด้วยคลื่นเรดาร์ (GPR) บริเวณถนนในกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดตำแหน่งและขนาดของโพรง ทำให้สามาถวางแผนซ่อมแซมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัญญาณ GPR บริเวณที่พบโพรงใต้ถนน

 Favorite Links

-Society of Exploration Geophysicist (SEG)

-Environmental & Engineering Geophysical Society (EEGS)

-Department of Geology, Chulalongkorn University

-Geometrics

-Missouri University of Science and Technology (Formerly University of Missouri - Rolla)

-Asian Institute of Technology (AIT)