logos.gif (7470 bytes)วิชาสหสาขาศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท

rural4.gif (12907 bytes)

ข่าวสาร

อย่าลืมนิสิตมีนัดกับวิชานี้ตามรายการดังนี้

------------------------------------------------------------------------------

ลองคิดหัวข้อเรื่องที่ตนเองสนใจได้แล้วนะ เรามีเวลาในภาคสนาม 5 วัน ขั้นตอนที่นิสิตจะศึกษาในภาคสนามมีดังนี้

  1. สำรวจสภาพแวดล้อมพื้นที่

  2. กำหนดสิ่งที่จะศึกษา

  3. กำหนดหัวข้อรื่องที่ศึกษา

  4. เก็บและรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล รายงานผล

  5. ประเมินกิจกรรม 


?

?