My group /History school /Policy /Teacher


โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม มีหลักการที่จะสร้างเสริม พัฒนา นักเรียน และบุคลากร ให้เป็น ทรัพยากร ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  มี ความเป็นเลิศ ทางด้าน วิชาการ เป็นผู้มีคุณธรรม สามารถทำประโยชน์ให้แก่ สังคม และอยู่ร่วม กับผู้อื่น ได้อย่างมี ความสุข โดยยึดหลัก “ความรู้ คู่คุณธรรม”

 

การพัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากร ทุกฝ่ายให้มีโอกาสเพิ่มพูน วิทยฐานะทางตรง และทางอ้อม รวมทั้ง การจัดสภาพ ความพร้อม ด้านต่าง ๆ ในการทำงาน ให้เกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด มุ่งเน้น ความมีคุณธรรม และคำนึงถึง ความเป็น แบบอย่างที่ดี แก่นักเรียน
การพัฒนาวิชาการ
ส่งเสริม และสนับสนุน ให้ทำการทดลอง ปฏิบัติการ ในการแสวงหาน วัตกรรมใหม่ ๆ และทำงานวิจัย ในชั้นเรียน  (Classroom Action Research) เพื่อศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน นำมาปรับปรุง พัฒนาการ จัด การเรียน การสอน ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ให้เป็นไปตาม สภาพการณ์ ที่แวดล้อม ได้อย่างเหมาะสม
การพัฒนากิจการนักเรียน
ปรับปรุงแผนการดำเนินการ ด้านกิจการนักเรียน โดยคำนึงถึง รูปแบบที่ต่อเนื่องกัน อย่าง ครบวงจร ตั้งแต่การ สำรวจปัญหา วางแผน  จัดกิจกรรม อบรม ปรับพฤติกรรม ตลอดจน การติดตาม ประเมินผล โดยมุ่งเน้น การส่งเสริม ด้านระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ  การปลูกฝัง คุณลักษณะ กิริยามารยาท ที่เหมาะสม กับวัฒนธรรม อันดีงามของไทย ยุคสารสนเทศ   รวมทั้งการ จัดหาทุน และความช่วยเหลือ ด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน ที่ควรได้รับ การดูแล เป็นพิเศษ
การบริหาร การเงิน ธุรการ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
เสริมสร้าง ความมั่นคง ทางการเงิน จัดการงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน กำกับ และพัฒนา ระบบการทำงาน ด้านสารบรรณ ธุรการ การเงิน การบำรุง รักษา อาคารสถานที่ และบริการ ด้านการอำนวย ความสะดวก อันเป็น การเสริมสร้าง สภาพแวดล้อม ที่ดีงาม และความคล่องตัว ให้เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงาน
การประสานสัมพันธ์กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
สนับสนุน และให้ความร่วมมือ กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย หน่วยงาน ของราชการ และเอกชน โดย เป็น แหล่งข้อมูล ทางวิชาการ งานวิจัย และทดลองค้นคว้า หาความรู้ ทางการ จัดการศึกษาในระดับ ประถมศึกษา
การบริการสังคม ชุมชน และ ผู้ปกครอง
เสริมสร้าง ความเข้าใจ แสวงหา ความร่วมมือ และให้บริการ ในด้านวิชาการ ต่าง ๆ แก่ชุมชน สถาบันอื่น ๆ นักเรียน และผู้ปกครอง