ข้อสอบกลางพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไป กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น

1. UNITED NATIONS ORGANIZATION (UNO) หมายถึง
ก. องค์การสหประชาชาติ ข. องค์การสันนิบาตชาติ
ค. องค์การตลาดรวมยุโรป ง. องค์การอาหารและยา

2. RADIOCOMMUNICATION BUREAU (RB) หมายถึง
ก. สำนักงานวิทยุคมนาคม ข. สำนักวานบริหารความถี่วิทยุ
ค. สำนักงานใบอนุญาติวิทยุคมนาคม ง. สำนักงานคณะกรรมการกฎข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ

3. THE INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION (IARU) หมายถึง
ก. สหภาพวิทยุระหว่างประเทศ ข. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ค. สหภาพวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ ง. คณะกรรมการวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ

4. คณะกรรมการกฎข้อบังคับวิทยุ (THE RADIO REGULATIONS BOARD) มีหน้าที่
ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบในกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งใช้ในกฎข้อบังคับวิทยุเพื่อจดทะเบียนการจัดสรรความถี่วิทยุ
ข. จัดสรรและใช้ประโยชน์ความถี่วิทยุและการใช้ประโยชน์ของวงโคจรดาวเทียมค้างฟ้าอย่างเสมอภาค
ค. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถหาข้อยุติได้ด้วยการใช้กฎระเบียบ ง. ถูกทุกข้อ

5. องค์การระหว่างประเทศที่ปฏิบัติงานและตรวจสอบกิจการวิทยุคมนาคม คือ
ก. สหภาพสากลไปรษณีย์ ข. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ค. สหภาพไปรษณีย์และโทรเลขระหว่างประเทศ ง. องค์การยูเนสโก

6. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้กำหนดให้ภาควิทยุคมนาคม ในส่วนของคณะกรรรมการกฎข้อบังคับวิทยุ มีหน้าที่อย่างไร
ก. จัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาด้านมาตรฐานโทรคมนาคม
ข. ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ด้านเทคนิคปฏิบัติการ รวมถึงอัตราค่าบริการพร้อมจักทำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานโทรคมนาคม
ค. ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์ความถี่ และการใช้ประโยชน์ของวงจรดาวเทียมค้างฟ้าอย่างเสมอภาค
ง. ถูกทุกข้อ

7. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนกิจการวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก ดูแล และประสานกิจการวิทยุสมัครเล่นของสมาชิกและเป็นผู้สังเกตการ ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเพื่อให้ความเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
ก. RADIO AMATEUR SOCIETY OF THAILAND
ข. VOLUNTARY RADIO ASSOCIATION
ค. INTRTNATIONAL AMATEUR RADIO UNION
ง. THE POST AND TELEGRAPH DEPARTMENT

8. การก่อตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union) เกิดจากการรวมสหภาพโทรเลขระหว่างประเทศ และสหภาพวิทยุโทรเลขระหว่างประเทศเข้าเป็นสหภาพเดียวกันเมื่อใด
ก. วันที่ 17 พฤษภาคม 2405 ข. วันที่ 9 ธันวาคม 2475
ค. วันที่ 17 มกราคม 2475 ง. วันที่ 9 มกราคม 2408

9. เพื่อประโยชน์ในการกำหนดย่านความถี่วิทยุในกิจการต่าง ๆ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้แบ่งโลกออกเป็นกี่ภูมิภาค
ก. 2 ภูมิภาค ข. 3 ภูมิภาค ค. 4 ภูมิภาค ง. 5 ภูมิภาค

10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการกฎข้อบังคับวิทยุ (THE RADIO REGULATIONS BOARD)
ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบในกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งใช้ในกฎข้อบังคับวิทยุ (RADIO REGULATIONS)เพื่อจดทะเบียนการจัดสรรความถี่
ข. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถหาข้อยุติได้ด้วยการใช้กฎระเบียบ
ค. จัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาด้านมาตรฐานโทรคมนาคมเพื่อทบทวนลำดับกิจกรรมก่อนหลัง
ง. จัดสรรและใช้ประโยชน์ความถี่วิทยุ และการใช้ประโยชน์ของวงโคจรดาวเทียมค้างฟ้าอย่างเสมอภาค

11. สหภาพวิทยุคมนาคมสมัครเล่นระหว่างประเทศ (IARU) มีสำนักเลขาธิการตั้งอยู่ที่ใด
ก. สวิสเซอร์แลนด์ ข. สหรัฐอเมริกา
ค. ฝรั่งเศส ง. สหราชอาณาจักร

12. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม คุณลักษณะทางวิชาการต่าง ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม จะต้องเป็นไปตาม
ก. ข้อบังคับโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ข. ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ
ค. ข้อบังคับไปรษณีย์โทรเลขระหว่างประเทศ
ง. การใช้ของแต่ละหน่วยสื่อสารทางวิทย

ุ 13. ลักษณะทางเทคนิคของเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมสมัครเล่นในข้อใด จะต้องได้มาตรฐานตามข้อบังคับวิทยุในภาคผนวกต่อท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ก. Superious Emission ข. Frequency Tolerance
ค. Class of Emission ง. ข้อ ก และ ข้อ ข ถูกต้อง

14. ภูมิภาคใดที่ตั้งอยู่ระหว่างทิศตะวันออกจรดเส้น C และทิศตะวันตกจรดเส้น A และพื้นที่ทางเหนืออดีตโซเวียตรัสเซีย รวมทั้งบางส่วนของพื้นที่ประเทศอิหร่าน
ก. ภูมิภาคที่ 4 (REGION IV) ข. ภูมิภาคที่ 2 (REGION II)
ค. ภูมิภาคที่ 3 (REGION III) ง. ภูมิภาคที่ 1 (REGION I)

15. บริเวณพื้นที่ประเทศอิหร่านที่อยู่ตามเส้นอาณาเขตระหว่างทิศตะวันออกจรดเส้น A และทิศตะวันตกจรดเส้น B ลากผ่านออกนอกเส้นจำกัดเขตไปยังพื้นที่ประเทศมองโกเลีย และพื้นที่ทางเหนืออดีตโซเวียตรัสเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างเส้น A และเส้น C ตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศมาตรา 8 หมวด 1 ว่าด้วยการแบ่งเขต และพื้นที่โลกถามว่าพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดอยู่ในภูมิภาคใดของพื้นที่โลก
ก. ภูมิภาคที่ 1 (REGION I) ข. ภูมิภาคที่ 2 (REGION II)
ค. ภูมิภาคที่ 3 (REGION III) ง. ถูกทุกข้อ

16. ตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่
ี่ ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4

17. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดสัญญาณเรียกขานระหว่างประเทศให้แก่ประเทศที่เป็นสมาชิก
ก. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ข. คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการวิทยุระหว่างประเทศ
ค. คณะกรรมการจดทะเบียนความถี่วิทยุระหว่างประเทศ
ง. คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

18. สัญญาณเรียกขาน (CALL SIGN) กำหนดขึ้นเพื่อ
ก. เป็นชื่อเรียกขานของสถานีวิทยุ ข. เป็นชื่อเรียกขานประจำตัวพนักงานวิทยุ
ค. เป็นชื่อของเครื่องวิทยุคมนาคม ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข

19. สัญญาณเรียกขานระหว่างประเทศ ที่ได้รับการจัดสรรตามข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
ก. ตัวเลขอย่างเดียว ข. ตัวอักษรอย่างเดียว
ค. ตัวเลขผสมตัวอักษร ง. ตัวเลข ตัวอักษร และเครื่องหมายวรรคตอน

20. ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ กำหนดให้สัญญาณเรียกขานประกอบด้วย
ก. ตัวอักษรและตัวเลข 3 ตัว กับตัวเลขอีก 1 ตัว
ข. ตัวอักษรและตัวเลข 3 ตัว กับตัวเลขอีก 3 ตัว
ค. ตัวอักษรและตัวเลข 1 ตัว กับตัวเลขอีก 3 ตัว
ง. ตัวอักษรและตัวเลข 1 ตัว หรือ 2 ตัว กับตัวเลขอีก 1 ตัว ที่ไม่ใช่เลข 0 หรือเลข 1 ตามกลุ่มตัวอักษรไม่เกิน 3 ตัว

  Copyright©E20EHQ/KB3KCI The Radio Amateur Radio 2004 - All Rights Reserved
MSN Spaces of E20EHQ Updated 1 September, 2008