ข้อสอบกลางพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

แบ่งออกเป็นหมวดวิชาดังนี้
  1. ความรู้ทั่วไป กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น (Download ข้อสอบไปพิมพ์)
  2. การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น(Download ข้อสอบไปพิมพ์)
  3. ทฤษฎีต่างๆ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น(Download ข้อสอบไปพิมพ์)
  4. หลักปฏิบัติสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น (Download ข้อสอบไปพิมพ์)
  Copyright©E20EHQ/KB3KCI The Radio Amateur Radio 2004 - All Rights Reserved
MSN Spaces of E20EHQ Updated 1 September, 2008